Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie ma obywatelstwa polskiego

Część cudzoziemców może być zatrudniona na takich samych zasadach jak obywatele Polski, są to m.in. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także cudzoziemcy, którzy mają zezwolenie na pobyt stały w Polsce.

Podstawowe informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemcówJeżeli cudzoziemiec, który ma zostać zatrudniony, nie wpisuje się w żadną z kategorii, która uprawnia do zatrudnienia na zasadach jak obywatele Polski (zgodnie z art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas, w celu zgodnego z prawem zatrudnienia cudzoziemca, konieczne będzie spełnienie warunku posiadania zezwolenia na pracę i legalnego przebywania na terytorium Polski (m.in. na podstawie wizy lub pozwolenia na pobyt czasowy).

Przyszły pracodawca cudzoziemca zwraca się z wnioskiem do wojewody o wydanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę składa się na urzędowym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Wniosek podlega opłacie.

W zależności od Urzędu Wojewódzkiego, który będzie prowadził postępowanie w sprawie wydania zezwolenia, czas oczekiwania na decyzję może trwać nawet kilka miesięcy. Czas trwania postępowania – od momentu złożenia wniosku do dnia wydania decyzji – często stanowi największą bolączkę całej procedury. Warto wspomnieć o możliwości ubiegania się przez cudzoziemca o uzyskanie zintegrowanej decyzji o pozwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

W określonych przypadkach dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie cudzoziemca w oparciu o tzw. oświadczenie. Chodzi tu o oświadczenie o powierzeniu pracy, składane w urzędzie pracy. Na takiej podstawie cudzoziemiec może pracować przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Ta podstawa zatrudnienia dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii.

Istnieje również możliwość uzyskania dla cudzoziemca zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej. Pracę sezonową można świadczyć wyłącznie w określonych obszarach, m.in. w uprawie roślin, chowie zwierząt, działalności związanej z zakwaterowaniem oraz gastronomią oraz przez określony czas, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta na wniosek osoby, która ma powierzyć cudzoziemcowi pracę.

Naruszenie przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Pytanie od czytelnika kwartalnika Aktualności Onninen

"Czy cudzoziemiec wykonujący pracę sezonową może jednocześnie, na np. oświadczeniu lub zezwoleniu na pracę, wykonywać inną pracę?

Żaden przepis prawa nie zabrania, aby jeden cudzoziemiec mógł dysponować kilkoma tytułami do świadczenia legalnie pracy w Polsce – np. zezwoleniem na pracę i zezwoleniem na pracę sezonową. Stanowisko takie potwierdzają Urzędy Pracy. Niemniej, należy pamiętać o przepisach prawa pracy, w szczególności Kodeksu Pracy, które również stosujemy względem świadczących pracę cudzoziemców. Świadczenie przez cudzoziemca pracy na dwóch podstawach (w pewnym uproszczeniu zatem na dwóch etatach) powinno skłonić pracodawcę do zwiększonej czujności odnośnie przestrzegania praw pracowniczych przysługujących cudzoziemcowi, m.in. prawa do odpoczynku i przepisów dotyczących czasu pracy. W sytuacji świadczenia „pracy na dwa etaty” u tego samego pracodawcy konieczne będzie również wyraźne i jednoznaczne oddzielenie rodzaju świadczonej pracy w oparciu o każdą z umów wiążących pracownika z pracodawcą. W przypadku zatrudnienia u tego samego pracodawcy należy również zwrócić uwagę na przepisy szczególne, które mogą powodować odmienną ocenę sytuacji – taka sytuacja ma miejsce, m.in. w przypadku zatrudniania kierowców.

Piotr Lech - Adwokat ADS

Piotr Lech - Adwokat współpracujący w kancelarii adwokackiej ADS we Wrocławiu. Kancelaria istnieje na rynku od 2001 r. i specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, elektroinstalacyjnej i sanitarno-grzewczej. Klientami Kancelarii są podmioty zagraniczne i krajowe prowadzące działalność w wielu branżach, a w szczególności w energetyce, dystrybucji towarów i usług, rynku finansowego, rynku farmaceutycznego, przemyśle maszynowym, rynku nieruchomości i inwestycji.

Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych formach prawnych, zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Kancelaria prowadzi doradztwo oraz sprawy sądowe z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa karnego. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom w zakresie windykacji należności oraz zarządzania wierzytelnościami.

Strona kancelarii: www.smereka.pl


Zapraszamy do zgłaszania interesujących Państwa zagadnień prawnych na adres:
kinga.witczak@onninen.com

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies