OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ONNINEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Niniejsze Warunki obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej przez Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emaliowej 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036846, kapitał zakładowy: 8 322 000,00 zł, NIP 526-10- 32-852, REGON 011177922, BDO: 000015637 (dalej jako „Onninen”) na rzecz Klienta nie będącego konsumentem, w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie lub akceptując w jakikolwiek sposób ofertę Onninen Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Podstawę realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) stanowi przyjęte i potwierdzone przez Onninen zamówienie Klienta złożone na podstawie oferty Onninen. Bez względu na form i sposób przedstawienia oferty i złożenia zamówienia, poczytuje się, iż zostało one przyjęte do realizacji jeżeli Onninen potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny wymienione w ofercie są cenami netto, bez podatków. Do cen netto Sprzedający doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 4. W razie jakichkolwiek opóźnień Klienta w płatności kwot wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur VAT, Onninen uprawniony jest do wstrzymania przyjmowania lub realizacji wszelkich zamówień (w tym wydawania towaru) ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez Klienta całości kwot wynikających z faktur VAT.
 5. Onninen może uzależnić dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące, że Klient nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązania zapłaty. Onninen jest też uprawniony do odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie każdej oferty, pomimo jego wcześniejszej akceptacji, jeżeli od momentu złożenia oferty lub zamówienia do momentu realizacji zmieniła się sytuacja finansowa Klienta, w szczególności, jeżeli posiadany przez Klienta w momencie realizacji limit kredytowy u Sprzedającego jest zbyt niski. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o odmowie realizacji zamówienia i wyznaczyć Klientowi termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie zamówienia.
 6. Jeśli realizacja zamówienia jest uzależniona od określonego działania Klienta, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu o okres opóźnienia Klienta w wykonaniu swojego obowiązku.
 7. Klient jest zobowiązany wskazać Onninen osobę/y uprawnioną/e do odbioru towaru w imieniu Klienta i przedstawić na każde żądanie Onninen stosowne upoważnienie.
 8. Złożenie przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru towaru podpisu na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Klienta oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.
 9. Z chwilą wydania przez Onninen Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Onninen w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 10. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 11. Towar jest objęty gwarancją producenta lub importera towaru (zwanego dalej Gwarantem), o ile została ona udzielona przez Gwaranta, na warunkach określonych przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Odpowiedzialność Onninen z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar w całości lub w części.
 13. Onninen nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp.
 14. Onninen nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność Onninen wynikająca z niniejszej oferty ograniczona jest do 100% netto wartości danej oferty.
 15. Towar zakupiony w Onninen nie podlega zwrotowi, chyba, że Onninen wyrazi na to wyraźną zgodę. W takim przypadku zastosowanie mają zasady zwrotów przedstawione przez Onninen, w tym opłata za zwrot.
 16. Treść oferty przedstawionej przez Onninen jest poufna, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) i nie może być udostępniana lub ujawniana osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Onninen. Nieuprawnione udostępnianie, ujawnianie lub powielanie oferty w całości lub części, a także inne działania Klienta o podobnym charakterze są prawnie zabronione i podlegają ściganiu na podstawie stosownych ustaw, w tym przepisów Kodeksu karnego oraz ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 17. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Onninen, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Onninen.

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies