Odbierz bon do sieci RTV Euro AGD o wartości 2 000 zł lub 500 zł za zakup dowolnych produktów marki Apator Powogaz za min. 15 000 zł netto!

Promocja Apator Powogaz - Bon do RTV Euro AGD Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 15.12.2019r. - 15.03.2020r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Apator Powogaz
O wartości:

min. 15 000 zł netto
Nagroda:

bon do sieci RTV Euro AGD o wartości 2 000 zł
lub 500 zł
Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji.
Nagrodzonych zostanie 6 Klientów z najwyższym wzrostem sprzedaży.
Miejsce 1: Bon na zakupy w EURO RTV AGD o wartości 2.000 zł.
Miejsca 2 - 6: Bon na zakupy w EURO RTV AGD o wartości 500 zł.
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 15  grudnia 2019r. i trwać będzie do 15 marca 2020r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w  Systemie Zamówień Internetowych OnnShop dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej..

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji , w  Uczestnik: powinien w okresie od dnia 15 grudnia 2019r. do dnia 15 marca lutego 2020r. dokonać zakupu za kwotę minimum 15.000 zł netto asortymentu dostawcy APATOR POWOGAZ,  dostępnego w sieci sprzedaży Onninen.
  • Nagrodzonych zostanie 6 Klientów z najwyższym wzrostem sprzedaży. Okres porównawczy to 15 grudnia 2018r – 15 marca 2020r.
 2. Nagrody w promocji:
  • Miejsce 1: Bon na zakupy w EURO RTV AGD o wartości 2.000 zł
  • Miejsca 2 - 6: Bon na zakupy w EURO RTV AGD o wartości 500 zł
 3. Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w trakcie trwania promocji, przy spełnieniu punktu 3.1. regulaminu. Pulna nagród 6.

4. Odbiór nagrody

 1. Nagroda będzie wydane na podstawie raportu sprzedaży za okres 15 grudnia 2019 r. do dnia 15 marca 2020 r.
 2. Nagrody będą wydawane do 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia raportu o którym mowa w punkcie 4.1 regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 15 kwietnia  2020r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 22  kwietnia 2020r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 15 kwietnia 2020r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 22 kwietnia 2020r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – "APATOR POWOGAZ”.
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 6 maja 2020r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies