Odbierz cenną nagrodę za zakup
suszarek do rąk marki Dyson Airblade w ilości min. 5 szt.

Promocja Dyson - Kupuj suszarki do rąk i odbierz nagrodę!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 01.09.2018r. - 31.08.2019r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

suszarek do rąk marki Dyson Airblade
W ilości:

5, 10, 15, 20, 25 lub 30 szt.
Nagroda:

zestaw do stylizacji, suszarka do włosów, odkurzacz, oczyszczacz powietrza, ekspres do kawy lub chłodziarko-zamrażarka
Ilość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji.
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 01 września 2018 r. i trwać będzie do 31 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji Uczestnik powinien w okresie od dnia 01 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
  1. dokonać zakupu z oferty Organizatora wybranego asortymentu firmy  Dyson Airblade, tj. suszarek do rąk - modeli: AB14 STEEL, AB14 ABS WHITE, AB14 BLACK, AB12 WHITE, HU02 NICKEL, HU02 WHITE, AB09 Tap Short, AB11 Tap WALL, AB10 Tap LONG, WD04 SHORT, WD05 TALL, WD06 WALL z uwzględnieniem następujących zasad:
   • Za zakup produktów wymienionych w punkcie 3.3.1 regulaminu w określonych ilościach Klient otrzyma gratis nagrody:
    • Za zakup 5 sztuk suszarek do rąk - 1 zestaw do stylizacji męskiej Valera Contour Ceramic.
    • Za zakup 10 sztuk suszarek do rąk – 1 suszarka do włosów Valera Swiss Turbo.
    • Za zakup 15 sztuk suszarek do rąk – 1 odkurzacz Dyson v6 Cord Free.
    • Za zakup 20 sztuk suszarek do rąk - 1 oczyszczacz powietrza Blue Air 680i PAC.
    • Za zakup 25 sztuk suszarek do rąk – 1 ekspres do kawy Nivona Cafe Romantica 859.
    • Za zakup 30 sztuk suszarek do rąk – 1 chłodziarko-zamrażarka Liebherr CBNPes4858 Premium.
  2. Pula nagród przewidziana na konkurs zawiera: 4 sztuki zestawów do stylizacji męskiej Valera Contour Ceramic, 4 sztuki suszarek do włosów Valera Swiss Turbo, 2 sztuki odkurzaczy Dyson v6 Cord Free, 2 sztuki oczyszczaczy powietrza Blue Air 680i PAC, 1 sztukę ekspresu do kawy Nivona Cafe Romantica 859, 1 sztukę chłodziarko-zamrażarki Liebherr CBNPes4858 Premium.
 2. Jeden Uczestnik może otrzymać 1 nagrodę w trakcie trwania promocji.
 3. O kolejności przyznania nagród decyduje data zgłoszenia do opiekuna z ramienia Organizatora.

4. Odbiór nagrody

 1. Zwycięzcy promocji zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem opiekuna z ramienia Organizatora w ciągu 21 dni od zakończenia promocji tj. do 21 stycznia 2019 roku.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
 3. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 30 września 2019r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 7 października 2019r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia  30 września  2019r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 października 2019r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – Dyson Airblabe dla Instalatorów.
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 października 2019r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies