Odbierz słuchawki bezprzewodowe, szczoteczkę soniczną lub bon paliwowy 50 zł za zakup dowolnych produktów Eaton za min. 2 999, 1 999 lub 999 zł netto!

Promocja Eaton - Słuchawki, szczoteczka soniczna lub bon paliwowy Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 20.01.2020r. - 20.02.2020r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Eaton
O wartości:

min. 2 999 zł, 1 999 zł
lub 999 zł netto
Nagroda:

słuchawki bezprzewodowe, szczoteczkę soniczną lub bon paliwowy 50 zł
Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji.
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, EATON jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 20 stycznia 2020r. i trwać będzie do 20 lutego 2020r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji , w  Uczestnik : powinien w okresie od dnia 15 stycznia 2020r. do dnia 15 lutego 2020r.
  1. dokonać zakupu produktów marki EATON dostępnych z sieci sprzedaży Onninen.
   • a) Za zakup o wartości min. 2 999 zł netto produktów marki EATON, Klient otrzymuje nagrodę – Słuchawki bezprzewodowe XIAOMI Mi True Wireless Earbuds Biały.
   • b) Za zakup o wartości min. 1 999 zł netto produktów marki EATON, Klient otrzymuje nagrodę – Szczoteczka soniczna do zębów XIAOMI Mi Electric Toothbrush White.
   • c) Za zakup o wartości min. 999 zł netto produktów marki EATON, Klient otrzymuje nagrodę – Bon paliwowy Sodexo o wartości 50 zł brutto.
  2. Nagrodzonych zostanie 120 Klientów z najwyższymi zakupami przy spełnieniu warunku w punkcie 3.1.1 regulaminu.
 2. Nagrodą w promocji EATON jest:
  • a) Słuchawki bezprzewodowe XIAOMI Mi True Wireless Earbuds Biały - pula nagród: 40 szt.
  • b) Szczoteczka do zębów XIAOMI Mi Electric Toothbrush White – pula nagród: 40 szt.
  • c) Bon paliwowy Sodexo o wartości 50 zł brutto – pula nagród: 40 szt.
 3. Klient ma prawo do odbioru 1 nagrody.

4. Odbiór nagrody

 1. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 3.1.1. regulaminu, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. 20 stycznia 2020r. do dnia 20 lutego 2020r. i zatwierdzony przez koordynującego przebieg promocji Category Managera z ramienia Onninen.
 2. Nagrody będą przekazane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu o którym mowa w pkt. 4.1.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
 4. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 20 marca 2020r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 27 marca 2020r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 20 marca 2020r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 27 marca 2020r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – EATON
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 10 kwietnia 2020r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Udostępnij:

Eaton w Onninen

Eaton to działająca na wielu polach spółka, specjalizująca się w dostawie energooszczędnych rozwiązań, które pomagają klientom efektywnie zarządzać zasilaniem elektrycznym, hydraulicznym i mechanicznym.

Oficjalna strona marki: www.eaton.pl

Przejdź do strefy marki

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies