Odbierz Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 1 zł
za zakup dowolnych produktów marki Eaton za min. 13 999 zł.

Promocja Eaton - Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 1 zł

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 01.04.2019r. - 30.04.2019r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Eaton
O wartości:

min. 13 999 zł netto
(10 pierwszych klientów)
Nagroda:

Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 4/128 GB Space Black
Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji.
Nagrodzonych zostanie 10 Klientów którzy jako pierwsi przekroczą próg zakupu 13 999 zł.
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, EATON jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019r. i trwać będzie do  30 kwietnia 2019r, lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia..

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji , w  Uczestnik : powinien w okresie od dnia 1 kwietna 2019r. do dnia 30 kwietnia 2019r.
  1. dokonać zakupu produktów marki EATON dostępnych w sieci sprzedaży Onninen.
   • Za zakup o wartości min. 13 999 zł netto produktów marki EATON, Klient otrzymuje za 1 zł nagrodę – Xiaomi Redmi Note 7 4/128 GB Space Black.
  2. Nagrodzonych zostanie 10 Klientów którzy jako pierwsi dokonają zakupu zgodnie z punktem 3.1.1 regulaminu.
 2. Nagrodą w promocji EATON jest :
  • a) Xiaomi Redmi Note 7 4/128 GB Space Black o wartości 899 zł brutto - pula nagród: 10 sztuk.
 3. Klient ma prawo do odbioru 1 nagrody.

4. Odbiór nagrody

 1. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 3.1.1. regulaminu, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. 1 kwietnia 2019r. do dnia 30 kwietnia 2019r. i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera z ramienia Onninen.
 2. Nagrody będą przekazane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu o którym mowa w pkt. 4.1.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
 4. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę..

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 31 maja 2019r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 7 czerwca 2019r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia  31 maja 2019r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 czerwca 2019r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – EATON
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 czerwca 2019r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Udostępnij:

Eaton w Onninen

Eaton to działająca na wielu polach spółka, specjalizująca się w dostawie energooszczędnych rozwiązań, które pomagają klientom efektywnie zarządzać zasilaniem elektrycznym, hydraulicznym i mechanicznym.

Oficjalna strona marki: www.eaton.pl

Przejdź do strefy marki

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies