Odbierz spodnie robocze za zakup produktów Eaton za min. 1 500 zł netto

Uwaga promocja obowiązuje tylko w oddziałach stacjonarnych: w Warszawie, Piasecznie, Grodzisku Maz. oraz w Białymstoku

Promocja Purmo Onninen

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w Sklepiei skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: od 01.03.2017r. do 30.04.2017r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki EATON
O wartości:

min. 1 500 zł netto
Nagroda:

spodnie robocze
Uwaga promocja obowiązuje tylko w stacjonarnych oddziałach: w Warszawie, Piasecznie, Grodzisku Maz. oraz w Białymstoku.
Nagrody będą wydawane na bieżąco w oddziałach do wyczerpania zapasów.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 3 nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w sklepie

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej dla marki EATON  jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 marca 2017r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2017r.
 3. Promocja organizowana jest w wybranych Punktach Sprzedaży Onninen tj. Regionie Centralnym w skład którego wchodzą lokalizacje:  Warszawa  Nakielska 3, Piaseczno Puławska 38, Grodzisk Mazowiecki Żyrardowska 29,  Warszawa Emaliowa 28, Warszawa Zabłocka 9,  Białystok Elewatorska 58  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik: powinien w okresie od dnia 1 marca 2017r. do dnia 30 kwietnia 2017r.
  1. dokonać zakupu produktów marki EATON w wartości min. 1500 zł netto
   • z uwzględnieniem następujących zasad:
    • Za jednorazowy zakup o wartości 1500 zł netto  Klient otrzymuje nagrodę.
 2. Nagrodą w promocji EATON są:
  • a) Spodnie robocze
 3. Ilość nagród w promocji: 150 szt.

4. Odbiór nagrody

 1. Klient na podstawie zakupu i  spełnienia  warunku o którym mowa w pkt. 3, w okresie od 1 marca 2017r. do 30 kwietnia 2017r. ma prawo do odbioru nagrody w punkcie sprzedaży, w którym dokonał promocyjnego zakupu.
  • Fizycznie nagrody będą dostępne w hurtowniach Onninen od 10 marca 2017 roku i po tym terminie będą wydawane od ręki a także  za zakupy dokonane w okresie od 1 marca do 10 marca 2017r.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odbioru max. 3 nagród w trakcie trwania Promocji.
 3. Nagrody będą wydawane w punkcie sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu, do wyczerpania zapasów.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
 5. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 10 maja 2017r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 17 maja 2017r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia  10 maja 2017r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 17 maja 2017r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – EATON
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 30 maja 2017r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies