Odbierz smartfona iPhone X za najwyższe zakupy
produktów Flowair min. 50 000 zł netto.

Promocja Flowair - iPhone X Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 01.08.2018r. - 30.09.2018r. 31.10.2018r. przedłużona - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnych produktów marki Flowair
O wartości:

min. 50 000 zł netto
Nagroda:

smartfon iPhone X
Wygrywa 3 klientów z najwyższymi zakupami przy min. 50 000 zł netto.
Wartość zamówień sumujemy w okresie trwania promocji.
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru maksymalnie 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, organizowanej pod nazwą „Odkryjmy świat Iphona z Flowair” jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 01 sierpnia 2018r. i trwać będzie do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania nagród.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl   dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji ,  Uczestnik powinien dokonać zakupu całego asortymentu FLOWAIR w okresie trwania promocji o wartości minimum 50.000 zł netto.
 2. Nagrodzonych zostanie 3 Klientów z najwyższymi zakupami po przekroczeniu progu 50.000 zł netto.
 3. Nagrodą w promocji „Odkryjmy świat Iphona z Flowair” jest:
  • Iphone X (MQAG2PM/A)
   • PULA NAGRÓD: 3 szt.
 4. Odbiory przysługuje prawo do odbioru max. 1 nagrody w ramach całej akcji promocyjnej.
 5. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie raportu  Sprzedaży produktów promocyjnych firmy Flowair przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za  okres trwania promocji: tj. od 1 sierpnia 2018 roku do 31 października 2018 roku i zatwierdzonego przez koordynującego przebieg promocji Category Managera.

4. Odbiór nagrody

 1. Nagrody zostaną wysłana do punktu sprzedaży w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu do 14 dnia po akceptacji raportu sprzedaży o którym mowa w punkcie 3.5 regulaminu.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
 3. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 14 listopada 2018r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 21 listopada 2018r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia  14 listopada 2018r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 21 listopada 2018r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  Teolin 18 b
  92-701 Łódź
  z dopiskiem reklamacja promocji  – „Odkryjmy świat Iphona z Flowair”.
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny na www.onninen.pl  Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora..

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies