Odbierz młotowiertarkę za największą wartość zakupów w marce Modeco - tylko w Onninen!

Promocja Modeco - Młotowiertarka Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 15.10.2020 r. - 31.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Modeco
Dla:

3 pierwszych Klientów z największą wartością zakupów
Nagroda:

młotowiertarka 900W

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

 1. Organizator i czas trwania promocji

  1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej, jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".

  1.2.    Promocja rozpoczyna się w dniu 15 października 2020 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

           
  1.3.    Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


  2.        Warunki uczestnictwa w promocji

  2.1.    Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").

  2.2.    W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.

  2.3.    Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


  3.        Zasady przeprowadzenia promocji

  3.1.    Aby wziąć udział w promocji , w  Uczestnik : powinien w okresie od dnia 15 października 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

  3.1.1.  Dokonać zakupu z asortymentu  w marce Modeco, dostępnego w sieci sprzedaży Onninen.  

  3.1.2.   Nagrodzonych zostanie 3 Klientów z najwyższymi zakupami w okresie promocji.
                                                 
  3.2.    Nagrodą w promocji jest :Młotowiertarka

  3.3.    Uczestnik może otrzymać max. 1 nagród  w trakcie trwania promocji.

   
  4.        Odbiór nagrody

   4.1.    Zwycięzcy promocji  zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem opiekuna z ramienia Organizatora w ciągu 21 dni od zakończenia promocji tj. do 21 stycznia 2021 roku.

  4.2.    Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.

  4.3.    Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

   
  5.        Postępowanie reklamacyjne

  5.1.     Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 31 stycznia 2021r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 7 lutego 2021r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia  31 stycznia 2021r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 lutego 2021r.

  5.2.    Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

  5.3.     Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

            Onninen Sp. z o.o.

            ul. Emaliowa 28

            02-295 Warszawa

            z dopiskiem reklamacja promocji „Marka Modeco”

  5.4.     Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 stycznia 2021r.

  5.5.     Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

  5.6.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

  6.        Postanowienia końcowe

  6.1.     Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.

  6.2.    Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.

  6.3.    Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

  6.4.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  6.5.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

   

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies