Promocja Eaton - Zestaw Elektronarzędzi Gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 30.06.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Eaton
 
O wartości:

min. 5 499 zł netto
 
Nagroda:

zestaw elektronarzędzi

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

  1. Organizator i czas trwania promocji

   

  1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej, EATON jest firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".

  1.2.    Promocja rozpoczyna się w dniu 01 maja 2021 r. i trwać będzie do 30 czerwca 2021r, lub do wyczerpania zapasów.

  1.3.    Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  1. Warunki uczestnictwa w promocji

  2.1.    Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").

  2.2.    W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.

  2.3.    Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

   

  1. Zasady przeprowadzenia promocji

   3.1.    Aby wziąć udział w promocji, w Uczestnik: powinien w okresie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

   3.1.1.  dokonać zakupu wybranych produktów marki EATON dostępnych z sieci sprzedaży Onninen określonych w załączniku nr 1 do regulaminu.

   Za zakup o wartości min. 5 499 zł netto produktów marki EATON, Klient otrzymuje nagrodę – Zestaw elektronarzędzi Scheppach (wiertarko-wkrętarka, latarka, akumulator x 2 szt.; ładowarka)

   Nagrodzonych zostanie 25 Klientów z najwyższym zakupami, którzy dokonają zakupu zgodnie z punktem 3.1.1 regulaminu.

             3.2.    Nagrodą w promocji EATON jest:nZestaw narzędzi Scheppach - pula nagród 25 szt. 

  3.3 Klient ma prawo do odbioru 1 nagrody.

  1. Odbiór nagrody

  4.1.    Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 3.1.1. regulaminu, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj. 1 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.i zatwierdzony przez koordynującego przebieg promocji Category Managera z ramienia Onninen.

   

  4.2.    Nagrody będą przekazane do punktu sprzedaży Onninen, w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu, o którym mowa w pkt. 4.1

   

  4.2.    Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.

   

  4.3.    Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

   

  1. Postępowanie reklamacyjne

   

  5.1.     Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 31 lipca 2021 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 7 sierpnia 2021 r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 31 lipca 2021 r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 sierpnia2021r.

   

  5.2.    Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

  5.3.     Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

            Onninen Sp. z o.o. Emaliowa 28 02-295 Warszawa z dopiskiem reklamacja promocji – EATON

   

  5.4.     Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 sierpnia 2021 r.

   

  5.5.     Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

   

  5.6.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

   

  1. Postanowienia końcowe

   

  6.1.     Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.

   

  6.2.    Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.

   

  6.3.    Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

   

  6.4.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

   

  6.5.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.