Promocja KM Grom - Wykrywacz Zircon Gratis!

Dodano: 2020 11 6, Fri


Odbierz wykrywacz ścienny za zakup produktów marki KM Grom za min. 8000 zł netto!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.11.2020 r. - 15.12.2020 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki KM Grom dostępnych z sieci sprzedaży Onninen,z wyłaczeniem produktów KM GROM o indeksach Onninen HGC272 (indeks dostawcy KM120) , HGG456 (indeks dostawcy KM129).
 
O wartości:

min. 8 000 zł netto
 
Nagroda:

wykrywacz ścienny Zircon

Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji. Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, KM GROM jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2020r. i trwać będzie do 15 grudnia 2020r , lub do wyczerpania zapasów.

 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
                                                                             
  Warunki uczestnictwa w promocji
 4. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").

 5. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.

 6. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 5. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

   Zasady przeprowadzenia promocji
 7. Aby wziąć udział w promocji , w  Uczestnik : powinien w okresie od dnia 1 listopada 2020r.  do 15 grudnia 2020 r. dokonać zakupu produktów marki KM GROM  dostępnych z sieci sprzedaży Onninen, z wyłaczeniem produktów KM GROM o indeksach Onninen HGC272 (indeks dostawcy KM120) , HGG456 (indeks dostawcy KM129).
  a) Za zakup o wartości min. 8 000 zł netto produktów określonych w punkcie 8. regulaminu, Klient otrzymuje nagrodę – Wykrywacz ścienny L550C MultiScanner OneStep

 8. Klient ma prawo do odbioru wielokrotności nagród, przy spełnieniu warunków określonych w punktcie 8. regulaminu

  Odbiór nagrody
 9. Rozstrzygnięcie Promocji odbędzie się na podstawie Raportu sprzedaży produktów objętych promocją o których mowa w pkt. 8. regulaminu, przygotowanego przez analityka sprzedaży Onninen za okres trwania promocji tj.1 listopada 2020r. do dnia 15 grudnia 2020r.  I zatwierdzony przez koordynującego przebieg promocji Category Managera z ramienia Onninen.

 10. Nagrody będą przekazane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 21 dni od daty zatwierdzenia raportu o którym mowa w pkt. 10.

 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.

 12. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

  Postępowanie reklamacyjne
 13. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 15 stycznia 2021r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 22 stycznia 2021r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 15 stycznia 2021r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 22 stycznia 2021r

 14. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

 15. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Onninen Sp. z o.o. ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa z dopiskiem reklamacja promocji  – KM GROM

 16. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 5 lutego 2021r.

 17. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 18. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

  Postanowienia końcowe
 19. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.

 20. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.

 21. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 23. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.