Loteria 2 Koła w Onninen

Udostępnij:

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

Dwa Koła w Onninen

 

 

1. Organizator i czas trwania loterii

 

 1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Onninen" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Loteria rozpoczyna się w dniu 2 marca 2016r. i trwa do dnia 2 kwietnia 2017r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna się w dniu 2 marca 2016r. i trwa do dnia 8 grudnia 2016r.
 3. Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").
 5. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 612).

 

2. Warunki uczestnictwa w Loterii

 

 1. Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121), który posiada niepowtarzalny numer klienta nadany przez Onninen Sp. z o.o. ("Uczestnik").
 2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

3. Zasady przeprowadzenia Loterii

 

 1. Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien w okresie od dnia 2 marca 2016r. do dnia 8 grudnia 2016r. do godziny 23:59:59:
  1. zarejestrować swój udział w Loterii poprzez prawidłowe i we wszystkich polach wypełnienie znajdującego się stronie internetowej onninen.pl/pl-PL/2kola-zarejestruj-sie formularza rejestracyjnego podając numer klienta nadany przez Onninen Sp. z o.o., a ponadto wpisując w odpowiednie miejsca imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, nazwę lub firmę przedsiębiorstwa, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu ("Zgłoszenie").
  2. dokonać zakupu towaru lub towarów oferowanych przez Organizatora w sklepie Organizatora lub w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.onninen.pl.

   Za każdą wydaną kwotę 5.000,00 złotych netto w jednej lub wielu transakcjach, potwierdzoną fakturą VAT, Uczestnik otrzymuje 1 los ("Los"), który jest zapisywany na koncie Uczestnika Loterii. W przypadku dokonania zakupów o wartości będącej wielokrotnością kwoty 5.000,00 złotych netto, Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę Losów. Wartość dokonanych zakupów przez Uczestnika sumuje się niezależnie od kwoty wynikającej z pojedynczej transakcji potwierdzonej fakturą VAT.

   Losy przypisywane są do Zgłoszenia po jego dokonaniu. Zakupy dokonane przed Zgłoszeniem nie uprawniają do otrzymania Losu.
  3. potwierdzić, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na stronie internetowej.
 2. W dniach 13 maja 2016r., 8 lipca 2016r. i 9 września 2016r. spośród wszystkich Losów zgromadzonych w Loterii odbywa się losowanie nagród, o których mowa w pkt. od 4.1.1. do 4.1.2. poniżej („Losowanie miesięczne”).
 3. W każdym Losowaniu miesięcznym do wygrania jest w kolejności: 10 nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. poniżej oraz 5 nagród, o których mowa w pkt. 4.1.2. poniżej.
 4. W dniu 9 grudnia 2016r. odbywa się losowanie, w trakcie którego losowani są zwycięzcy  nagród, o których mowa w pkt 4.1.3., 4.1.4. i 4.1.5. i w tej kolejności prowadzone jest losowanie ("Losowanie finałowe"). W Losowaniu finałowym udział biorą wyłącznie Uczestnicy, którzy w okresie od dnia 2 marca 2016r. do dnia 8 grudnia 2016r. zgromadzili łącznie co najmniej 2 Losy.
 5. Do każdego Losu przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności zgłoszenia. W trakcie każdego losowania, zarówno Losowania miesięcznego jak i Losowania finałowego jest losowana ręcznie, przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięski Los i tym samym Zgłoszenie oraz Uczestnik do którego to Zgłoszenie należy.
 6. Losy wylosowane w Losowaniach miesięcznych nie biorą udziału w kolejnych Losowaniach miesięcznych. Losy wylosowane w Losowaniach miesięcznych biorą udział w Losowaniu finałowym z zastrzeżeniem pkt. 3.4. powyżej.
 7. Wszystkie losowania w Loterii odbywają się w oddziale Organizatora po adresem: Teolin 18b; 92 - 701 Łódź.

 

4. Nagrody

 

 1. Nagrodami w Loterii jest:
  1. 30 voucherów na kurs prawa jazdy kat. A o wartości 1.400,00 złotych każdy;
  2. 15 bonów zakupowych do zrealizowania w sklepach sieci Onninen o wartości 2.000,00 złotych każdy;
  3. używany motor model Custom 13 baza Harley-Davidson FLSTCI z roku 2004 po rekonstrukcji o wartości o wartości 81.795,00 złotych;
  4. używany motor model Custom 30 baza Harley-Davidson FLSTN z roku 2008 po rekonstrukcji o wartości o wartości 85.116,00 złotych;
  5. używany motor model Custom 20 Anniversary baza Harley-Davidson FLSTF z roku 2011 po rekonstrukcji o wartości o wartości 108.424,50 złotych;
 2. Pula nagród w Loterii wynosi 347 335,50 złotych brutto.

 

5. Odbiór nagrody

 

 1. Uczestnik, którego Los jest wylosowany podczas jednego z losowań zostaje zwycięzcą nagrody, pod warunkiem że Uczestnik ten odbierze połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora w dniu przeprowadzenia danego losowania oraz spełni pozostałe wymogi przewidziane w Regulaminie. Połączenie telefoniczne wykonywane jest na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby połączenia następujące bezpośrednio po sobie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, trwające 5 sygnałów telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się poczty głosowej.
 2. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik jest proszony o:
  • a) potwierdzenie swojej tożsamości oraz prawa do reprezentowania Uczestnika;
  • b) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu;
  • Ponadto Uczestnik w rozmowie telefonicznej jest informowany o konieczności spełnienia warunków wydania nagrody, o których mowa w pkt 5.4 poniżej. Rozmowę telefoniczną ze zwycięzcą prowadzi osoba wyznaczona przez Organizatora.
 3. W przypadku:
  • a) niemożliwości uzyskania połączenia (np. ze względu na przebywanie poza zasięgiem, podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru telefonu) lub niepodjęcia rozmowy z Uczestnikiem (np. ze względu na włączenie się poczty głosowej w telefonie, lub sygnału prowadzenia rozmowy) czy przeprowadzenia rozmowy (ze względu na przerwanie połączenia czy zakłócenia w połączeniu uniemożliwiające przeprowadzenie rozmowy), który zostanie wylosowany w danym losowaniu lub
  • b) braku potwierdzenia w rozmowie telefonicznej przez Uczestnika spełniania warunków wydania nagrody, o których mowa w pkt. 5.2, w tym nie złożenia oświadczeń w tym pkt. przewidzianych;
  • c) gdy nabyty towar, stwierdzony fakturą VAT, której numer zwycięzca podał w Zgłoszeniu, zostanie zwrócony do Organizatora, lub w przypadku gdy zwycięzca nie dokona w terminie zapłaty należności stwierdzonej fakturą VAT podaną w Zgłoszeniu,
  • Uczestnik traci prawo do wylosowanej nagrody w Loterii.
 4. Odbiór nagród następuje w sklepie wskazanym przez Uczestnika w trakcie rozmowy telefonicznej z Organizatorem i nie wcześniej niż po uregulowaniu wszystkich zobowiązań w stosunku do Organizatora z uwzględnieniem terminów płatności wskazanych na fakturach VAT.
 5. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 28 lutego 2017 roku. Przed odbiorem nagród zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość oraz wykazać, iż posiada prawo reprezentacji zwycięzcy oraz podpisać protokół odbioru nagrody. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora.
 6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
 7. Nagrody w Loterii są wydawane zwycięzcom: na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 851) w przypadku przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 361), w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi to jest po wpłaceniu na rzecz Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości nagrody, o której mowa w pkt 4.1.3., 4.1.4. i 4.1.5. regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od zwycięzcy zwrotu przyznanej  nagrody, lub jej równowartości, w przypadku gdy po wydaniu nagrody wyjdą na jaw okoliczności, które skutkowałyby wykluczeniem Uczestnika z Loterii lub stanowiłyby podstawę do odmowy wydania Uczestnikowi nagrody lub Uczestnik po odebraniu nagrody dokona korekty faktur VAT, które stanowiły podstawę do otrzymania Losu lub Losów w Loterii, w ten sposób, że Uczestnik przestałby spełniać warunki określone Regulaminem, w tym w szczególności wskazane w pkt 3.1.1. powyżej.

 

6. Komisja

 

 1. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
 2. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
 3. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

7. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 14 marca 2017 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 18 marca 2017r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja loterii – "Dwa KOŁA w Onninen"
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
 5. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 2 kwietnia 2017r.
 6. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

8. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: www.onninen.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Emaliowej 28. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
 2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Loterii, a w przypadku składanych reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Loterii i uzyskania w niej nagród. Dane osobowe zebrane przez Organizatora nie będą przekazywane lub udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem tych, które mogą uzyskać do nich dostęp na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych.
 6. Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd.

 

Zarejestruj się w loterii

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies