Odpowiedzialność (pod)wykonawcy za przerwę w robotach budowlanych w wyniku załamania pogody

Odpowiedzialność (pod)wykonawcy za przerwę w robotach budowlanych w wyniku załamania pogodyWiększość fachowców wie, że w okresie występowania niskich temperatur część prac budowlanych staje się niemożliwa do wykonania lub z uwagi na „sztukę budowlaną” nie powinno się ich wykonywać. Rzadko jednak opisane okoliczności znajdują odzwierciedlenie w zapisach umowy, przez co przerwa w pracach w wyniku załamania pogody nie ma wpływu na przedłużenie terminu wykonania kontraktu. Skutkować to może opóźnieniem w jego wykonaniu, a ostatecznie powstaniem obowiązku zapłaty przez (pod)wykonawcę kar umownych.

Jednym ze sposobów ograniczenia ww. ryzyka jest ustalenie w treści umowy harmonogramu zleconych do wykonania prac, który będzie uwzględniał przerwę w pracach w określonych miesiącach „zimowych”.

Kolejnym rozwiązaniem jest uregulowanie zasad wstrzymania prac z uwagi na określone czynniki atmosferyczne (np. możliwość wstrzymania prac w razie spadku temperatury poniżej – 5ºC, która powoduje przedłużenie ustalonych pierwotnie terminów realizacji poszczególnych etapów prac o czas przerwy – bez konsekwencji umownych dla (pod)wykonawcy).

(Pod)wykonawcy, którzy nie zastrzegli ww. zapisów w umowach i zostali jednak przez kontrahentów obciążeni karami umownymi za niedochowanie terminów, powinni pamiętać, że kara umowna stanowi odszkodowanie umowne i przysługuje wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Innymi słowy, (pod)wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary, gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (por.: Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27.09.2013 r., I CSK 748/12). Co więcej, opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych na skutek złych warunków atmosferycznych, za zaistnienie których wykonawca wszak nie ponosi winy, nie uzasadnia obciążenia wykonawcy obowiązkiem zapłaty kar umownych (tak: Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy z dnia 19.05.2015 r., X GC 526/12).

Należy jednak pamiętać, że na etapie procesu sądowego wykazywanie braku winy (pod)wykonawcy za opóźnienie w pracach budowlanych wiąże się ze żmudnym postępowaniem dowodowym (i często wymaga zasięgnięcia opinii biegłego), a wynik procesu zależy ostatecznie od swobodnej oceny dowodów dokonanej przez sąd. Tym samym, kwestię wstrzymania prac budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne najlepiej uregulować w treści umowy, co może znacząco poprawić sytuację (pod) wykonawcy w razie ewentualnego sporu.

Julia Kęs - Adwokat ADSJulia Kęs - Adwokat współpracujący w kancelarii adwokackiej ADS we Wrocławiu. Kancelaria istnieje na rynku od 2001 r. i specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, elektroinstalacyjnej i sanitarno-grzewczej. Klientami Kancelarii są podmioty zagraniczne i krajowe prowadzące działalność w wielu branżach, a w szczególności w energetyce, dystrybucji towarów i usług, rynku finansowego, rynku farmaceutycznego, przemyśle maszynowym, rynku nieruchomości i inwestycji.

Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze prowadzące działalność w różnych formach prawnych, zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Kancelaria prowadzi doradztwo oraz sprawy sądowe z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej, prawa karnego. Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom w zakresie windykacji należności oraz zarządzania wierzytelnościami.

Strona kancelarii: www.smereka.pl

Udostępnij:

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies