Odbierz bon zakupowy Sodexo o wartości 100, 200 lub 300 zł za zakup pomp Grundfos Magna 3 o wartości min. 1 000, 3 000 lub 6 000 zł netto!

Promocja Grundfos - Bon Sodexo Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 26.11.2018r. do wyczerpania puli nagród

Za jednorazowy zakup:

pomp Grundfos Magna 3
O wartości:

min. 1 000,
3 000 lub
6 000 zł netto
Nagroda:

bon Sodexo 100,
200 lub
300 zł
Nagrody za jednorazowy zakup.
Nagrody będą wydawane po dokonanym zakupie na postawie wystawionej faktury vat,
wysłanej pod adres: katarzyna.polomska@onninen.com z dopiskiem „Grundfos – POMP MAGNA3”
Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2018r. i trwać będzie do wyczerpania nagród.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji Uczestnik powinien w okresie od dnia 26 listopada 2018r.
  1. dokonać jednorazowego zakupu  (na jednej fakturze) z oferty Organizatora POMP MAGNA3 zgodnie z określonymi progami:
   • a) za zakup o wartości od 1.000 – 2.999 zł  - BON SODEXO 100 zł
   • b) za zakup o wartości od 3.000 – 5.999 zł  - BON SODEXO 200 zł
   • c) za zakup o wartości od 6.000 i więcej  - BON SODEXO 300 zł
  2. Ilość pomp ograniczona – do posiadanego stanu magazynowego
 2. Nagrodą w promocji jest:
  • Bon Sodexo o wartości 100 zł, 200 zł lub 300 zł.
 3. Uczestnik może otrzymać wielokrotność nagrody w trakcie trwania promocji.

4. Odbiór nagrody

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.
 2. Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
 3. Nagrody będą wydawane po dokonanym zakupie na postawie wystawionej faktury vat, wysłanej pod adres: katarzyna.polomska@onninen.com z dopiskiem „Grundfos – POMP MAGNA3”.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 31 stycznia 2019r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 7 lutego 2019r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 31 stycznia  2019r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 lutego  2019r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji „GRUNFOS – Bon zakupowy”.
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 lutego 2019r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Udostępnij:

Grundfos w Onninen

Grundfos jest jednym z światowych liderów pośród producentów pomp. Misją firmy Grundfos jest rozwijanie technologii, produkcja oraz sprzedaż na całym świecie wysokiej jakości pomp i systemów pompowych przyczyniając się jednocześnie do poprawienia jakości życia i stanu środowiska naturalnego.

Oficjalna strona marki: grundfos.com

Przejdź do strefy marki

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies