Odbierz bon Sodexo o wartości 200 zł za zakup 1 szt. jednostki wentylacyjnej ComfoAir Q marki Zehnder!

Promocja Zehnder - Bon Sodexo 200 zł Gratis!

Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

Czas trwania promocji: 20.11.2019r. - 20.12.2019r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

dowolnej jednostki wentylacyjnej ComfoAir Q marki Zehnder
W ilości:

1 szt.
Nagroda:

bon Sodexo
o wartości 200 zł
Nagrody będą dostarczane do opiekunów handlowych w celu przekazania ich do klienta po zakończeniu promocji.
Klientowi przysługuje prawo do odbioru wielokrotności nagród w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

Kliknij aby zobaczyć regulamin

1. Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem akcji promocyjnej, jest  firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 20 listopada 2019r. i trwać będzie do 20 grudnia 2019r, lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz  w  Systemie Zamówień Internetowych OnnShop dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w promocji

 1. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").
 2. W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zasady przeprowadzenia promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji , w Uczestnik: powinien w okresie od dnia 20 listopada 2019r. do dnia 20 grudnia 2019r.
  1. dokonać jednorazowego zakupu 1 szt. produktów wymienionych poniżej Klient otrzymuje Bon Sodexo o wartości 200 zł.
   Index Onninen Nr katalogowy Nazwa produktu
   HGY516 471502069 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q350 PL R VV TR
   HGY517 471502070 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q350 PL L VV TR
   HGY518 471502071 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q350 PL R VV TR ERV
   HGY519 471502072 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q350 PL L VV TR ERV
   HGY520 471502073 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q350 PL R VV Basic TR
   HGY521 471502074 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q450 PL R VV ST
   HGY522 471502075 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q450 PL L VV ST
   HGY523 471502076 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q450 PL R VV ST ERV
   HGY524 471502077 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q450 PL L VV ST ERV
   HGY525 471502078 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q450 PL R VV Basic ST
   HGY526 471502079 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q600 PL R VV ST
   HGY527 471502080 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q600 PL L VV ST
   HGY528 471502081 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q600 PL R VV ST ERV
   HGY529 471502082 Jednostka wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q600 PL L VV ST ERV
 2. Uczestnik może otrzymać wielokrotność nagrody w trakcie trwania promocji, przy spełnieniu punktu 3.1. regulaminu. Do wyczerpania nagród (pula nagród 22 szt.). Decyduje kolejność zakupów..

4. Odbiór nagrody

 1. Nagroda będzie wydane na podstawie raportu sprzedaży za okres 20 listopada 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.
 2. Nagrody będą wydawane do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia raportu o którym mowa w punkcie 4.1 regulaminu.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia  promocji do dnia 30 stycznia  2020r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 6 lutego 2020r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 30 stycznia 2020r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 6 lutego 2020r.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
  Onninen Sp. z o.o.
  ul. Emaliowa 28
  02-295 Warszawa
  z dopiskiem reklamacja promocji  – "ZEHNDER”.
 4. Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 20 lutego 2020r.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 6. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.
 2. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji  zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.

Udostępnij:

Zehnder w Onninen

Zehnder jest producentem najwyższej jakości grzejników dekoracyjnych, łazienkowych i pokojowych, wentylacji z rekuperacją, a także systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz filtracji powietrza.

Oficjalna strona producenta: www.zehnder.pl

Przejdź do strefy marki

Jesteś klientem profesjonalnym?

Uzyskaj niższe ceny z rabatem indywidualnym, dogodne
warunki płatności oraz stałą opiekę handlowca.

Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies