Promocja Haupa - Nożyce Gratis!

Dodano: 2021 4 30, Fri


Promocja skierowana jest do klientów biznesowych OnninenPrzejdź do produktów w OnnShopi skorzystaj z promocji

Nie masz konta biznesowego?
Zarejestruj się

 

Czas trwania promocji: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r. - lub do wyczerpania puli nagród

Za zakup:

produktów marki Haupa
 
O wartości:

min. 500 zł netto
 
Nagroda:

nożyce

Klient ma prawo do odbioru max. 1 nagrody w okresie trwania promocji.

Przejdź do asortymentu promocyjnego w OnnShop

Regulamin promocji

   

  1. Organizator i czas trwania promocji

   

  1.1.    Organizatorem akcji promocyjnej, jest firma Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emaliowej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036846, zwana dalej "Organizatorem".

   

  1.2.    Promocja rozpoczyna się w dniu 1 maja 2021 r. i trwać będzie do 31 maja 2021r lub do wyczerpania zapasów.       

   

  1.3.    Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen oraz w sklepie internetowym www.onnshop.pl  dla Odbiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia do Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  1. Warunki uczestnictwa w promocji

   

  2.1.    Uczestnikiem promocji może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)  ("Uczestnik").

   

  2.2.    W promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Spółki Onninen z siedzibą w Warszawie, jak również pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu promocji oraz członkowie ich rodzin.

   

  2.3.    Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  1. Zasady przeprowadzenia promocji

   

  3.1.    Aby wziąć udział w promocji, w Uczestnik: powinien w okresie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

   

  3.1.1.  dokonać zakupu z oferty Organizatora asortymentu dostawcy Haupa za kwotę minimum 500 zł netto

                   

  3.2.    Nagrodą w promocji są: Nożyce uniwersalne (pula nagród 16 szt.)

  3.3.    Uczestnik może otrzymać max. 1 nagród w trakcie trwania promocji.

   

  1. Odbiór nagrody

   

  4.1.    Zwycięzcy promocji zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem opiekuna z ramienia Organizatora w ciągu 21 dni od zakończenia promocji tj. do 21 czerwca 2021 roku.

   

  4.2.    Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru nagrody pod warunkiem braku zaległości płatniczych w stosunku do Organizatora.

   

  4.3.    Za wygraną nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

   

  1. Postępowanie reklamacyjne

   

  5.1.     Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia promocji do dnia 30 czerwca 2021 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po 7 lipca 2021 r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty lub zdarzenia losowe wskutek których reklamacja wniesiona do dnia 30 czerwca 2021 r. nie zostanie doręczona do Organizatora do dnia 7 lipca2021r.

   

  5.2.    Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (nazwę lub firmę, siedzibę, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

   

  5.3.     Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

            Onninen Sp. z o.o.

  1. Emaliowa 28

            02-295 Warszawa

            z dopiskiem reklamacja promocji „Haupa”

   

   

  5.4.     Podmiot wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o decyzji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 21 maja 2021 r.

   

  5.5.     Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

   

  5.6.    Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Komisji.

   

  1. Postanowienia końcowe

   

  6.1.     Regulamin niniejszej promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: http://onninen.pl  oraz w siedzibie Organizatora. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Promocji drogą pocztową.

   

  6.2.    Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolna zgodę na zasady promocji zawarte w niniejszym Regulaminie.

   

  6.3.    Wszelkie spory wynikające z promocji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

   

  6.4.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

   

  6.5.    Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń skierowanych do Organizatora.