Jak wykonać instalację odgromową? Praktyczne porady

Dodano: czwartek, 12.08.2021


Instalacja odgromowa Elko-Bis

Konieczność wykonania instalacji odgromowej uwarunkowana jest obliczeniami ryzyka i środków jego redukcji do wartości dopuszczalnych według obowiązującej normy PN-EN 62305. Niezależnie od tego widok instalacji odgromowych na budynku upewnia ubezpieczyciela, że obiekt jest prawidłowo wyposażony w instalacje bezpieczeństwa. Ułatwia to dochodzenie roszczeń w przypadku strat spowodowanych różnymi czynnikami, w tym wyładowaniami piorunowymi.

Jeśli stoisz w obliczu prac montażowych, zobacz, co trzeba wiedzieć o instalacji odgromowej! Podpowiemy Ci, jak wykonać ją razem z marką Elko-Bis.

Instalacja odgromowa - co to jest i z czego się składa?

Instalacja odgromowa Elko-BisInstalacja odgromowa to sieć połączonych ze sobą metalowych przewodów montowanych na budynku sprowadzonych do uziemienia. Ich zadaniem jest przejmowanie energii wyładowań elektrycznych i odprowadzanie jej do ziemi. Ogromna siła wyzwalana przez pioruny (temperatura w ich wnętrzu sięga 1500 stopni Celsjusza) może wyrządzić poważne szkody - od utraty zdrowia lub życia istot żywych do zniszczenia mienia i utraty ciągłości przyłączonych mediów.

Instalacja odgromowa na typowym obiekcie budowlanym składa się z następujących elementów:

 • Zwody pionowe oraz poziome montowane są na dachu i służą do przejmowania prądów. wyładowania piorunowego.
 • Przewody odprowadzające mają za zadanie skierowanie prądów piorunowych po jak najkrótszej drodze do uziemienia. Układa się je najczęściej wzdłuż narożników budynków lub rur spustowych oraz w innych dedykowanych miejscach.
 • Złącza kontrolne umożliwiają rozłączanie instalacji odgromowej od uziemienia dla dokonania okresowych pomiarów ciągłości elektrycznej i rezystancji uziemienia.
 • Przewody uziemiające łączą złącza kontrole z uziemieniem.
 • Uziomy rozpraszają prądy piorunowe w ziemi. Obecnie preferowane są uziomy montowane w fundamencie budynku. W niektórych przypadkach stosuje się uziomy w gruncie w formie otoku wokół budynku lub uziomy pogrążane w ziemię w postaci prętów.

W zależności od warunków środowiskowych, ale również indywidualnych życzeń klientów instalacja odgromowa może być wykonana z różnych materiałów - między innymi stali, miedzi, aluminium. Osprzęt instalacyjny, w tym uchwyty, wsporniki, musi być dostosowany do różnych technologii i materiałów stosowanych w budynkach.

Instalacja odgromowa powinna zabezpieczać nie tylko szczyt dachu, ale całą jego powierzchnię zbierania wyładowań atmosferycznych. Musi chronić wszystkie elementy, które się na nim znajdują, szczególnie wyniesione ponad dach (jak na przykład maszty antenowe, wywietrzniki czy nasady kominowe).

Odbierz 5% cashback za zakup produktów Elko-Bis w OnnTop

Ochrona odgromowa - dlaczego warto ją mieć?

Niektórzy właściciele nieruchomości z przyczyn ekonomicznych świadomie rezygnują z wybudowania instalacji odgromowej, wobec argumentu braku konieczności jej stosowania. To poważny błąd. Przeciętny koszt wykonania systemu odgromowego w przypadku typowego budynku mieszkalnego wynosi ok. 1,5 – 3 tys. zł. Nawet jeśli w obliczone ryzyko nie będzie wymagano dodatkowej ochrony odgromowej, zjawiska piorunowe w dalszym ciągu są nieokiełznane przez naukę. Nie można w takim przypadku do końca wykluczyć uderzenia pioruna w obiekt i wyrządzenia szkód. Dlatego warto motywować klientów do zwiększenia bezpieczeństwa przeciw piorunowego często za niewysoką kwotę.

Przeczytaj więcej o zasadach działania instalacji odgromowej

Kiedy pomyśleć o instalacji odgromowej?

Instalacje odgromowe podobnie jak wszystkie prace budowlane powinny mieć swój początek na etapie projektu budowlanego. Dzięki temu można odpowiednio skoordynować późniejsze działania inwestycyjne tak, aby był czas na każdą branżę w odpowiednim czasie. W osprzęcie odgromowym dotyczy to przede wszystkim uziomów fundamentowych, które są ściśle powiązane z pracami budowlanymi przy fundamentach.

Sprawdź maszty odgromowe Elko-Bis


Montaż instalacji odgromowej

Montaż instalacji odgromowejJeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykonać instalację odgromową z wykorzystaniem materiałów firmy Elko-Bis, zapoznaj się z naszym szczegółowym poradnikiem!

Pracę nad instalacją odgromową należy zacząć od wykonania uziemienia

Uziom fundamentowy należy układać na chudym betonie na ‘sztorc’ po obwodzie fundamentów ścian zewnętrznych oraz z siatką oczek nieprzekraczającą wymiaru 10×10 m. Należy pamiętać, aby wyjścia przewodu uziemiającego z fundamentu były odpowiednio zabezpieczone przed korozją lub wykonane z materiałów szlachetnych.

W przypadku uziomów montowanych w gruncie konieczna jest identyfikacja terenu i urządzeń oraz sieci znajdujących się w ziemi. Szczegóły rozmieszczenia uziomów powinny być podane w projekcie, który winien skoordynować rozmieszczenie wszystkich instalacji w ziemi.

W każdym przypadku należy mieć na uwadze następujące działania:

 • wytyczenie geodezyjne,
 • w razie konieczności wykopy rewizyjne,
 • wykopy właściwe,
 • w przypadku terenu gęsto uzbrojonego prace należy prowadzić z użyciem sprzętu ręcznego.

Zarejestruj się w onninen.pl!

Uziom otokowy wokół budynku należy układać w odległości 1 m od budynku na głębokości co najmniej 0,7m poniżej warstwy przemarzania. Uziom prętowy lub szpilkowy należy pogrążać w gruncie grotem skierowanym w dół. W górny otwór należy wsunąć głowicę. Uziom należy pogrążać w ziemi za pomocą pobijaka oraz młota udarowego. W przypadku uziomów segmentowych po pogrążeniu każdego segmentu należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku niespełnienia wymaganej wartości rezystancji uziemienia poniżej 10 W należy pogrążyć następny segment, osadzając go na kielichu lub łączniku segmentu poprzedniego. Proces ten należy kontynuować, aż do osiągnięcia pozytywnego wyniku pomiaru jw. Uziom należy pogrążać tak, aby zacisk uziomowy do przewodu uziemiającego był na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m.

Kolejny etap prac to podłączenie przewodu uziemiającego.

Do takiego podłączenia najczęściej stosuje się bednarkę 25x4 z tego samego materiału co instalacja odgromowa i uziom. Przewód uziemiający należy ułożyć w przygotowanej trasie, pomiędzy złączem kontrolnym a uziomem wykonując odpowiednie profilowania za pomocą specjalnych uchwytów. W zależności od lokalizacji złącza kontrolnego przewód uziemiający będzie prowadzony w gruncie lub w gruncie i na ścianie budynku. Złącze kontrolne może być posadowione w studzience osadzonej w gruncie lub na ścianie elewacyjnej natynkowo lub we wnęce w skrzynce kontrolnej.

W następnym kroku należy poprowadzić na ścianach budynku przewody odprowadzające, które połączą uziom z siecią zwodów na dachu.

 Można to zrobić na wiele sposobów w zależności od możliwości i wymogów klienta prowadząc instalację po ścianie od złącza kontrolnego do zwodów na dachu na uchwytach natynkowo, w rurkach pod tynkiem, na opaskach przy rynnie lub za pomocą osprzętu do przewodów naprężnych.

 Kiedy na wykonanej połaci dachowej pojawią się wszystkie planowane urządzenia i konstrukcje wyniesione ponad dach, można przystąpić do montażu zwodów poziomych.

Montaż instalacji odgromowej

Zwody poziome mocowane są na wspornikach dostosowanych do różnych połaci dachowych takich jak membrana, papa, gont, słoma, blacha, ceramika, płyta warstwowa, blacha. Przy stosowaniu drutu fi 8 odległość pomiędzy uchwytami zwodów nie może przekraczać 1m.

Urządzenia i instalacje wyniesione ponad dach chronimy zwodami pionowymi

 W zależności od sposobu montażu i specyfiki pracy zwody pionowe dzielimy na izolowane i nieizolowane, wolnostojące lub mocowane do ściany, lub konstrukcji, iglice lub maszty odgromowe. W budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym na uwagę zasługują iglice gąsiorowe mocowane do połaci kalenicowych tam, gdzie nie ma możliwości ich montażu do kominów. Zwody pionowe przyłącza się do sieci zwodów poziomych, która razem z przewodami odprowadzającymi i uziomami tworzą kompletną instalację odgromową.

Zastosowanie systemu zwodów izolowanych

Przewody wysokonapięciowe stosowane są w przypadku braku możliwości uzyskania niezbędnego odstępu izolacyjnego pomiędzy przewodami odgromowymi, a urządzeniami i instalacjami podlegającymi ochronie przy zastosowaniu zwodów nieizolowanych. Brak niezbędnego odstępu izolacyjnego może skutkować, podczas odbioru przez instalację wyładowania piorunowego, iskrzeniem w miejscu przeskoku prądu pomiędzy zwodem a obiektem chronionym. Może to spowodować pożar. Przewody wysokonapięciowe to kable miedziane o średnicy 35 mm2 otoczone specjalnymi warstwami izolacji mocowane na uchwytach dostosowanych do określonego podłoża. Należy pamiętać, że właściwości kabli wysokonapięciowych do zwiększania odstępu izolacyjnego, w porównaniu z przewodami nieizolowanymi, są zachowane tylko do określonych długości granicznych. Stąd ich stosowanie w instalacjach odgromowych jest ograniczone. Jednak w wielu przypadkach, szczególnie przy instalacjach fotowoltaicznych, przewody wysokonapięciowe z powodzeniem znajdują swoje zastosowanie.

Odpowiednia jakość wykonania instalacji odgromowej

Warto pamiętać, że prawidłowo wykonana instalacja odgromowa wpływa nie tylko na bezpieczeństwo budynku, ale także na jego estetyczny wygląd.

Sprawdź instalacje odgromowe Elko-Bis

Jakie produkty zastosować do instalacji odgromowej?

Montując instalację odgromową, sięgnij po produkty marki Elko-Bis. W jej ofercie znajdziesz pełen osprzęt wraz z akcesoriami. Co istotne, z łatwością dostosujesz je do każdego obiektu - mieszkalnego, przemysłowego, biurowego czy użyteczności publicznej. Najwyższej jakości materiały i wykonanie produktów Elko-Bis znajdują potwierdzenie w nawet 5 letniej gwarancji! Asortyment producenta obejmuje wszelkie niezbędne elementy instalacji odgromowej:

 • aluminiowe maszty odgromowe różnej długości,
 • pręty uziomowe oraz dostosowane do nich głowice, łączniki, szpice,
 • iglice kominowe,
 • pręty i rury do naciągu o różnych wymiarach,
 • kompletne uziomy oraz pobijaki,
 • uniwersalne obejmy,
 • różnego rodzaju uchwyty (m.in. dachowe, betonowe, dystansowe, gąsiorowe, kątowe itd.),
 • skrzynki i obudowy na złącze kontrolne,
 • podkładki, śruby, zaciski,
 • taśmy antykorozyjne, kleje i wazelina techniczna.

Instalacja odgromowa - gwarancja bezpieczeństwa w czasie burzy

Instalacja odgromowaUderzenie pioruna to poważne niebezpieczeństwo, przed którym należy chronić każdy budynek. Warto uświadamiać klientów, jak wiele zależy od prawidłowego wykonania instalacji odgromowej, a także od kontrolowania jej stanu. Podczas prac montażowych przypominaj zleceniodawcom, że przynajmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią) fachowiec powinien dokonać przeglądu systemu. Sprawdzi między innymi miejsca połączeń zwodów, przewodów odprowadzających i uziemiających.

Monitorować należy także poziom rezystancji uziomów. Wyniki powinny być zapisywane przez elektryka raz w roku i przechowywane razem z metryką instalacji. Podwyższona wartość oznacza brak właściwej ochrony. Do innych często wykrywanych nieprawidłowości należą łatwe do usunięcia usterki, takie jak rozłączenie przewodów czy też korozja uchwytów i śrub.

Im wyższa jakość zastosowanych części, tym większa odporność i niezawodność instalacji odgromowej. Z tego względu warto sięgać po produkty renomowanych marek, takich jak Elko-Bis.

Masz pytania odnośnie branży? Dołącz do grupy Świat Instalacji!

Odgromówka
Maszt odgromowy
Iglica kominowa
Rura odgromowa