REKLAMACJE I ZWROTY

Kliknij na odnośnik aby przewinąć do żądanej pozycji:


Zwroty - KONSUMENT

Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

Dodatkowe informacje na temat warunków odstąpienia od umowy dostępne po kliknięciu tutaj
Formularz odstąpienia od umowy należy przesłać na adres e-mail cok@onninen.com

Zwroty prosimy kierować na adres:

Sklep Onninen.pl
Teolin 18B
92-701 Łódź
koniecznie z dopiskiem "DZIAŁ REKLAMACJI"


Zwroty - PRZEDSIĘBIORCA

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I HANDLOWCÓW ODDZIAŁÓW

Zasady zwrotów:

 1. Zgłoszenie przez Klienta wniosku o zwrot towaru nie jest równoznaczne z przyjęciem zwrotu przez Onninen.
 2. Zwrot towarów jest możliwy wyłącznie w terminie do 90 dni od daty widocznej na Dowodzie Dostawy.
 3. Każdy Zwrot obciążony jest opłatą w wysokości określonej w § 8 Regulaminu Zwrotów dostępnego na www.onninen.pl, a w szczególności:
  • 10% wartości brutto zwracanych Towarów - dla Zwrotów w okresie od 1 do 30 dni od daty odbioru,
  • 25% wartości brutto zwracanych Towarów – dla Zwrotów w okresie powyżej 30 dni od daty odbioru,
  • w każdym przypadku wysokość opłaty nie będzie jednak niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą linię zwracanego towaru.
 4. Opłata za zwrot obniża wartość faktury korygującej, jaką Klient otrzyma od Onninen po realizacji zwrotu towaru.
 5. Zwrotowi nie podlegają towary spoza standardowej oferty magazynowej Onninen oraz dostarczone na specjalne zamówienie klienta.
 6. Zwracany towar musi się nadawać do dalszej sprzedaży tj. powinien być w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, towar nie może być uszkodzony, brudny, obdrapany, nie może nosić śladów montażu, nie może być przeterminowany, po upływie daty ważności.
 7. Jeśli zwrot dotyczy większej liczby towarów, do zwrotu towaru konieczne jest załączenie specyfikacji jakościowo-ilościowej zwracanego towaru.
 8. Powyższe zasady zwrotu towarów nie dotyczą klientów będących konsumentami zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, zakupu towarów przez Internet oraz klientów posiadających umowy z Onninen, których odrębne zapisy stanowią inaczej.
 9. Zwrot bębna: do 90 dni=100% wartości, 91-140 dni=85% wartości, ponad 140 dni od daty faktury - ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY. Numer zwracanego bębna musi być identyczny ze sprzedanym.

NIE PRZYJMUJEMY TOWARÓW:

 • zakupionych w innych sklepach,
 • zniszczonych,
 • noszących ślady montażu,
 • bez oryginalnych opakowań,
 • w uszkodzonych opakowaniach,
 • towarów przeterminowanych, po upływie daty ważności,
 • niepełnych opakowań (w przypadku zakupu pełnego opakowania),
 • towarów zamawianych od dostawcy (crossdock i direct) na indywidualne zamówienie klienta,
 • towarów przygotowywanych (ciętych) pod indywidualne zamówienie klienta np. odcinki kablowe.

Pełna wersja regulaminu zwrotówRegulamin Zwrotów Onninen 2019-08-01


Reklamacje z tytułu gwarancji

Reklamacje zakupionych towarów ze względu na ich wady fabryczne należy zgłaszać w bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie Producenta / Gwaranta  lub za pośrednictwem naszego sklepu przesyłając wiadomość mailową na adres cok@onninen.com

W mailu prosimy o dołączenie:

 • numeru zamówienia lub dowodu dostawy
 • numeru katalogowego reklamowanego towaru
 • dokładnego opisu wad lub uszkodzeń
 • zdjęć potwierdzających rodzaj uszkodzenia
 • skan protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera (w przypadku uszkodzeń w transporcie)
 • numer telefonu w celu poinformowania o przebiegu procesu reklamacji

UWAGA: Zalecamy sprawdzenie czy przesyłka nie jest uszkodzona w obecności kuriera i ewentualne spisanie protokołu reklamacyjnego. Umożliwi to pozytywne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji na uszkodzenia powstałe podczas transportu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny 42 676 89 70


Reklamacje z tytułu rękojmi - KONSUMENT

(ZWANEGO DALEJ KLIENTEM) NA PODSTAWIE USTAWY

PODSTAWA REKLAMACJI
z tytułu rękojmi

DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
dotyczy Umów Sprzedaży zawartych 
od 25 grudnia 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA
ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 1. Nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 2. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.
 3. Nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 4. Została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy uprawnień:

1) Grupa: obniżenie ceny / zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

2) Grupa: naprawa / wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE

1 rok domniemania istnienia wady w chwili wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • osobiście pod adresem: Teolin 18 B, 92-701 Łódź;
 • pisemnie na adres: Teolin 18 B, 92-701 Łódź;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@onninen.pl;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

OPIS REKLAMACJI

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Dostarczenie reklamowanego produktu

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Teolin 18 B, 92-701 Łódź. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

odpowiedź sprzedawcy

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


Reklamacje z tytułu rękojmi - PRZEDSIĘBIORCA

Odnośnie umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r., zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.