OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ONNINEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Niniejsze Warunki obowiązują dla każdej transakcji sprzedaży realizowanej przez Onninen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emaliowej 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036846, kapitał zakładowy: 8 322 000,00 zł, NIP 526-10-32-852, REGON 011177922, BDO: 000015637, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) (dalej jako „Onninen”) na rzecz Klienta nie będącego konsumentem, w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, o ile Strony wyraźnie i pisemnie nie ustaliły przed daną transakcją innych warunków współpracy. Składając zamówienie lub akceptując w jakikolwiek sposób ofertę Onninen Klient akceptuje niniejsze Warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Podstawę realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) stanowi przyjęte i potwierdzone przez Onninen zamówienie Klienta złożone na podstawie oferty Onninen. Bez względu na formę i sposób przedstawienia oferty i złożenia zamówienia, poczytuje się, iż zostało one przyjęte do realizacji jeżeli Onninen potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny wymienione w ofercie są cenami netto, bez podatków. Do cen netto Sprzedający doliczy podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 4. Poza ceną sprzedaży Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w wysokości wskazanej przez Onninen. Onninen w określonych przypadkach lub na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem może odstąpić od naliczania opłaty za transport – jednak w każdym przypadku musi to wyraźnie wynikać z treści oferty.
 5. W razie jakichkolwiek opóźnień Klienta w płatności kwot wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur VAT, Onninen uprawniony jest do wstrzymania przyjmowania lub realizacji wszelkich zamówień (w tym wydawania towaru) ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez Klienta całości kwot wynikających z faktur VAT.
 6. Onninen może uzależnić dostarczenie towaru od dokonania przedpłaty lub udzielenia stosownego zabezpieczenia zapłaty, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące, że Klient nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązania zapłaty. Onninen jest też uprawniony do odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie każdej oferty, pomimo jego wcześniejszej akceptacji, jeżeli od momentu złożenia oferty lub zamówienia do momentu realizacji zmieniła się sytuacja finansowa Klienta, w szczególności, jeżeli posiadany przez Klienta w momencie realizacji limit kredytowy u Sprzedającego jest zbyt niski. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o odmowie realizacji zamówienia i wyznaczyć Klientowi termin na dokonanie przedpłaty lub udzielenie stosownego zabezpieczenia. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie zamówienia.
 7. Jeśli realizacja zamówienia jest uzależniona od określonego działania Klienta, termin realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu przedłużeniu
  o okres opóźnienia Klienta w wykonaniu swojego obowiązku.
 8. Do zamówień o wartości poniżej 50 zł, których realizacja (chociażby jednego produktu) następuje z Magazynu Centralnego Onninen w Teolinie, nalicza jest każdorazowo opłata w wysokości
 9. Klient jest zobowiązany wskazać Onninen dane kontaktowe w postaci adresu e-mail bądź numeru telefonu, które będą wykorzystywane do komunikacji związanej z odbiorem towarów oraz wyznaczyć osoby uprawnione do odbioru towaru w imieniu Klienta i przedstawić na każde żądanie Onninen stosowne upoważnienie. Osoba upoważniona może być zobowiązana do podania stosownych danych uwierzytelniających, jeżeli zostały uprzednio podane przez Onninen – w tym np. stosownego kodu PIN. Brak podania danych uwierzytelniających lub podanie błędnych danych może spowodować odmowę wydania Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta i będzie traktowane jako nieodebranie Towaru w terminie. Klient ponosi odpowiedzialność za wyposażenie osób upoważnionych w dane uwierzytelniające, a także za ich nieujawnienia osobom nieupoważnionym. Klient potwierdza jednocześnie, że samo podanie tych danych przy odbiorze jest wystarczające dla wydania Towaru przez Onninen lub przewoźnika ze skutkiem dostarczenia i obowiązkiem zapłaty, a każda osoba posiadająca dane uwierzytelniające będzie traktowana jako osoba uprawniona do odbioru Towaru w imieniu Klienta.
 10. Złożenie przez Klienta lub przez osobę uprawnioną w jego imieniu do odbioru towaru podpisu na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru bez uwag lub brak sporządzenia odrębnego protokołu reklamacyjnego przy wydaniu towaru oznacza sprawdzenie towaru przez Klienta oraz jego odbiór bez zastrzeżeń.
 11. Z chwilą wydania przez Onninen Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Onninen w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 13. Towar jest objęty gwarancją producenta lub importera towaru (zwanego dalej Gwarantem), o ile została ona udzielona przez Gwaranta, na warunkach określonych przez Gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Odpowiedzialność Onninen z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 14. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za towar w całości lub w części.
 15. Niezależnie od innych postanowień zawartych umów, których stroną jest Onninen i załączników do nich, Onninen nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków w skutek zaistnienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron. W szczególności, za siłę wyższą uznają takie zdarzenia jak: powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, opóźnienia dostawców, a także zjawiska o charakterze lokalnym: pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Onninen zachowuje prawo do zmiany lub odstąpienia od danego zamówienia/umowy kupna/sprzedaży, w tym w szczególności do zmiany terminu dostawy towarów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od Onninen, a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności ale nie wyłącznie skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID,-19), w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po stronie producentów lub dostawców Onninen, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej realizacji dostawy przez Onninen. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na możliwość zrealizowania dostawy, Onninen poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia terminu dostawy niezwłocznie po powzięciu informacji na ten temat. W takim przypadku Klient nie ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub nieterminowe wykonanie Umowy przez Onninen jest wyłączona.
 16. Onninen nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność Onninen wynikająca z oferty ograniczona jest do 100% netto wartości danej oferty.
 17. Towar zakupiony w Onninen nie podlega zwrotowi, chyba, że Onninen wyrazi na to wyraźną zgodę. W takim przypadku zastosowanie mają zasady zwrotów przedstawione przez Onninen, w tym opłata za zwrot.
 18. Treść oferty przedstawionej przez Onninen jest poufna, stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana lub ujawniana osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Onninen. Nieuprawnione udostępnianie, ujawnianie lub powielanie oferty w całości lub części, a także inne działania Klienta o podobnym charakterze są prawnie zabronione i podlegają ściganiu na podstawie stosownych ustaw, w tym przepisów Kodeksu karnego oraz ww. ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 19. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Onninen, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Onninen.