Klauzule informacyjne Onninen

 

Kliknij na odnośnik aby przewinąć do żądanej pozycji:

 1. Klauzula informacyjna dla klientów biznesowych
 2. Klauzula informacyjna dla konsumentów
 3. Klauzula informacyjna dla dostawców
 4. Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów
 5. Formularz zgłoszenia dostępu do danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla klientów biznesowych

 Pobierz w PDF

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazie danych klientów biznesowych Onninen Sp. z o.o.

Spis treści:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?
 4. Przechowywanie danych osobowych
 5. Jakie prawa przysługują Państwu?
 6. W jaki sposób mogą Państwo ze swoich praw?
 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 9. Konieczność przekazania danych do Onninen
 10. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
 11. Wykorzystanie danych  osobowych do innych celów
 12. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł
 13. Inspektor ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych:

  Onninen Sp. z o.o.
  02-295 Warszawa
  ul. Emaliowa 28

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres: rodo@onninen.com.

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane:

  • Podstawowe dane takie jak:
   • imię i nazwisko, adres,
   • numer telefonu, adres email,
   • stanowisko, jednostka/obszar działania w strukturze organizacyjnej klienta,
  • Informacje o kliencie
   • NIP podmiotu,
  • Raporty o historii kredytowej w Onninen osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Dane dotyczące zarządzaniem relacjami z klientem,
   • adres dostawy,
   • osoby upoważnione do dostaw i rozliczeń,
   • uprawnienia na koncie,
  • Dane dotyczące kampanii marketingowych i obsługi klienta,
   • zgoda na  otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego,
   • opinie klientów i reklamacje,
   • listy mailingowe,
   • dane dotyczące spotkań i wszelkiej korespondencji,
  • Identyfikator Online,
   • rejestracje dla celów usług online i mobilnych, nazwy użytkowników oraz informacje o korzystaniu z usług.

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostawy produktów i usług.

  Ponadto, dane te są przetwarzane w związku ze sprzedażą,  z pozyskiwaniem klientów, z korespondencją klienta i obsługą klienta.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych administratora danych osobowych. Naszym uzasadnionym interesem prawnym jest przetwarzanie danych osobowych w celu rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych.
  Ponieważ niektórzy z naszych klientów są klientami korporacyjnymi jest koniecznym wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu z nami w celu zapewnienia współpracy.

 4. Przechowywanie danych osobowych

  Na potrzeby świadczenia naszych usług przechowuje się dane osobowe, tj.:
  • dane osobowe  osób kontaktowych - przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką rolę oraz przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji, iż przestała pełnić funkcję osoby kontaktowej,
  • dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie.

 5. Jakie prawa przysługują Państwu?

  Prawo dostępu do danych
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 6. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: rodo@onninen.com albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://onninen.pl/kontakt.
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Onninen jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Onninen stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.;
  • dostawcy usług IT,
  • dostawcy usług logistycznych,
  • dostawcy usług płatniczych,
  • dostawcy usług marketingowych,
  • dostawcy usług w zakresie obsługi klienta.

  Dane osobowe uważa się za przesłane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem naszego partnera IT, gdyż istnieje możliwość dostępu do danych z Indii. Zawarliśmy się z naszym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzani danych osobowych zgodną z zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Mogą Państwo znaleźć standardowe klauzule umowne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Konieczność przekazania danych do Onninen

  W celu świadczenia naszych usług na rzecz podmiotu, który Państwo reprezentują, konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 10. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów profilowania w Onninen.pl i Onnshop.pl w celu oferowania Państwu produktów którymi mogą być Państwo zainteresowani.

 11. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 12. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

  Aktualizujemy dane na temat klienta za pośrednictwem Bisnode, Euler Hermes, Coface, np. imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisów. Weryfikujemy dane klientów w bazie danych CEIDG - Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Regon oraz Krajowego Rejestru Sądowego.
  Możemy także zweryfikować historię kredytową w Krajowym Rejestrze Dłużników, InfoMonitor lub Długi-info.

 13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw w ramach Grupy Kesko i Onninen Sp. z o.o. w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej z Inspektorem. ochrony danych osobowych Kesko Oyj i Onninen Sp. z o.o..

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  tietosuojavastaava@kesko.fi

  Adres:

  Tietosuojavastaava
  Kesko Oyj
  PL 1
  00016 Kesko
  Finlandia

 

 

Klauzula informacyjna dla konsumentów

 Pobierz w PDF

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazie danych klientów indywidulanych Onninen Sp. z o.o.

Spis treści

 • Administrator danych osobowych
 • Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?
 • Przechowywanie danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody
 • Jakie prawa przysługują Państwu?
 • W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?
 • Informacje o odbiorcach danych osobowych
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 • Konieczność przekazania danych do Onninen
 • Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
 • Wykorzystanie danych do innych celów
 • Inspektor ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych

  Onninen Sp. z o.o.
  02-295 Warszawa
  ul. Emaliowa 28

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych należy przesyłać na adres: rodo@onninen.com.
 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane o naszych klientach indywidualnych:

  • Podstawowe informacje, takie jak:
   • imię i nazwisko, adres,
   • numer telefonu, adres email,
  • Numer rachunku bankowego,
  • Dane dotyczące zarządzania relacjami z klientem,
   • adres dostawy,
   • osoby kontaktowe dla dostaw i fakturowania,
   • uprawnienia na koncie,
  • Dane dotyczące działań marketingowych i obsługi klienta, takie jak:
   • zgoda na otrzymywanie informacji handlowych mailem lub na telefon komórkowy,
   • dane statystyczne,
   • opinie klienta i reklamacje,
  • Historia transakcji,
  • Identyfikator Online,
   • rejestracje dla celów usług online i mobilnych, nazwy użytkowników oraz informacje o korzystaniu z usług.

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu prowadzenia i rozwijania współpracy z klientem, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania zaległymi należnościami oraz w zakresie dostaw produktów i usług.

  Ponadto, dane te są przetwarzane w związku ze sprzedażą,  z pozyskiwaniem klientów, z korespondencją z klientem i obsługą klienta.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów prawnych administratora danych osobowych. Naszym uzasadnionym interesem prawnym jest przetwarzanie danych osobowych w celu rozwijania naszych usług, oferowania naszych usług potencjalnym klientom oraz realizacji transakcji biznesowych.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest klient.

  Przesyłamy informacje handlowe mailem lub na telefon komórkowy na podstawie Państwa zgody.

 4. Przechowywanie danych osobowych

  Na potrzeby świadczenia naszych usług przechowuje się dane osobowe, tj.:
  • dane osobowe klienta są przechowywane przez czas pozostawania klientem. Dane są usuwane po upływie 12 miesięcy od ostatniego zamówienia. Klient może w każdym czasie zdecydować o usunięciu danych,
  • dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego transakcji oraz przez pięć lat po jego upływie.

 5. Prawo do cofnięcia zgody

  Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody przesyłając informacje handlowe na adres email lub telefon komórkowy. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdy czasie korzystając z linka znajdującego się na końcu każdego emaila marketingowego albo kontaktując się z nami: rodo@onninen.com . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

 6. Jakie prawa Państwu przysługują?

  Prawo dostępu do danych
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: rodo@onninen.com albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://onninen.pl/kontakt.
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 8. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Onninen jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Onninen stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.:
  • dostawcy usług IT,
  • dostawcy usług logistycznych,
  • dostawcy usług płatniczych,
  • dostawcy usług marketingowych,
  • dostawcy usług w zakresie obsługi klienta.

  Dane osobowe uważa się za przesłane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem naszego partnera IT, gdyż istnieje możliwość dostępu do danych z Indii. Zawarliśmy się z naszym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzani danych osobowych zgodną z zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Mogą Państwo znaleźć standardowe klauzule umowne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Konieczność przekazania danych do Onninen

  W celu świadczenia Państwu naszych usług konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  Państwa dane osobowe są wykorzystywane do celów profilowania w Onninen.pl i Onnshop.pl w celu oferowania Państwu produktów którymi mogą być Państwo zainteresowani.

 12. Wykorzystanie danych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw w ramach Grupy Kesko i Onninen Sp. z o.o. w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej z Inspektorem. ochrony danych osobowych Kesko Oyj i Onninen Sp. z o.o..

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  tietosuojavastaava@kesko.fi

  Adres:

  Tietosuojavastaava
  Kesko Oyj
  PL 1
  00016 Kesko
  Finlandia

 

 

Klauzula informacyjna dla dostawców

 Pobierz w PDF

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w bazie danych dostawców Onninen Sp. z o.o.

Spis treści:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?
 4. Przechowywanie danych osobowych
 5. Jakie prawa przysługują Państwu?
 6. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?
 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
 9. Konieczność przekazania danych do Onninen
 10. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
 11. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów
 12. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł
 13. Inspektor ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych

  Onninen Sp. z o.o.
  02-295 Warszawa
  ul. Emaliowa 28

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres: rodo@onninen.com.

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko, dane kontaktowe:
   • np. adres, numer telefonu, adres email,
  • Stanowisko, funkcja w strukturze organizacyjnej dostawcy,
  • Informacje o dostawcy takie jak np.:
   • NIP,
  • Numery identyfikacyjne w naszych systemach IT.

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe naszych partnerów biznesowych, takich jak: sprzedawcy, przedstawiciele przemysłu, producenci, dostawcy, usługodawcy lub ich pracowników w celu realizacji umów z nimi zawartych.

  Przetwarzamy dane osobowe przedstawicieli naszych dostawców w celu prowadzenia i rozwijania współpracy, a także na potrzeby rozliczeń, zarządzania należnościami oraz świadczenia usług.

  Onninen ma uzasadniony interes i prawo do przetwarzania danych kontaktowych osób wskazanych przez naszych dostawców  jako odpowiedzialnych za współpracę.

 4. Przechowywanie danych osobowych

  Na potrzeby świadczenia nam usług przechowuje się dane osobowe, tj.:

  • dane osobowe przedstawicieli partnerów - przez cały czas, w jakim osoba ta pełni taką rolę oraz przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania informacji, iż przestała pełnić funkcję osoby upoważnionej do kontaktu z nami,
  • dane w dokumentach w naszej księgowości są przechowywane do końca roku obrachunkowego oraz przez pięć lat po jego upływie zgodnie z polskim prawem podatkowym.

 5. Jakie prawa przysługują Państwu?

  Prawo dostępu do danych
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 6. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: rodo@onninen.com albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://onninen.pl/kontakt.
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 7. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Onninen jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Onninen stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.:
  • dostawcy usług IT,
  • dostawcy usług logistycznych,
  • dostawcy usług płatniczych.

  Dane osobowe uważa się za przesłane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem naszego partnera IT, gdyż istnieje możliwość dostępu do danych z Indii. Zawarliśmy się z naszym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzani danych osobowych zgodną z zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Mogą Państwo znaleźć standardowe klauzule umowne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Konieczność przekazania danych osobowych do Onninen

  W celu świadczenia naszych usług na rzecz podmiotu, który Państwo reprezentują, konieczne jest przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych. Dane te obejmują np. Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

 10. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do celów profilowania lub zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.

 11. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 12. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

  Aktualizujemy dane kontaktowe zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli naszych partnerów.

 13. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw w ramach Grupy Kesko i Onninen Sp. z o.o. w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej z Inspektorem. ochrony danych osobowych Kesko Oyj i Onninen Sp. z o.o..

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  tietosuojavastaava@kesko.fi

  Adres:

  Tietosuojavastaava
  Kesko Oyj
  PL 1
  00016 Kesko
  Finlandia

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów

 Pobierz w PDF

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych w Dziale Personalnym w Onninen Sp. z o.o.

Spis treści:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?
 4. Przechowywanie danych osobowych
 5. Prawo do wycofania zgody
 6. Jakie prawa przysługują Państwu?
 7. W jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw?
 8. Informacje o odbiorcach danych osobowych
 9. Prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego
 10. Konieczność przekazania danych do Onninen
 11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego
 12. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów
 13. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł
 14. Inspektor ochrony danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych

  Onninen Sp. z o.o.
  02-295 Warszawa
  ul. Emaliowa 28

  Wszelkie zapytania i zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres: rodo@onninen.com.

 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy następujące dane osobowe naszych pracowników:

  • Podstawowe dane
   • tj. imiona, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, PESEL, ID pracownika w systemach IT firmy, kontakt w razie nagłego wypadku, numer rachunku bankowego, zdjęcie, dane członków rodziny na potrzeby ubezpieczeń społecznych (w stosownych przypadkach),
  • Dane dotyczące zatrudnienia
   • stanowisko, dane na temat zatrudnienia w ramach struktury organizacyjnej  Onninen Sp. z o.o. oraz dane przechowywane na potrzeby zarządzania zmianami w zakresie zatrudnienia, stanowiska lub miejsca pracy,
   • dane dotyczące wykształcenia i szkoleń zawodowych oraz przebiegu zatrudnienia, ewentualne świadectwa ukończenia szkoleń i kursów
    w okresie zatrudnienia, oceny pracy i cele pracownika,
   • dane dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracownika, obowiązkowych szkoleń BHP oraz dane związane z wypadkami przy pracy,
   • dane dotyczące zarządzania czasem pracy i wynagrodzeniem, aktualny status dni urlopowych, nieobecności, dane dotyczące zwrotu kosztów podróży służbowych,
   • czynności dyscyplinarne, ostrzeżenia i dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy,
   • świadectwo pracy,
  • Dane dotyczące rekrutacji
   • CV, wniosek o przyjęcie do pracy oraz ewentualnie test kwalifikacyjny (w stosownych przypadkach),
  • Zakupy pracowników
   • historia zakupów dokonanych przez pracownika, w tym rabaty i kredyty.

 3. Dla jakich celów są przetwarzane Państwa dane osobowe?

  Przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników, aby wywiązać się z prawnych, umownych i administracyjnych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, jak również dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji. W trosce o wysoką jakość usług świadczonych przez naszą firmę dbamy także o rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji przez naszych pracowników.

  Staramy się również oferować dodatkowe korzyści naszym pracownikom, które nie są wymagane przez prawo, np. dodatkowe ubezpieczenia i opiekę medyczną lub możliwość korzystania z oferty sportowej, zakupów pracowniczych i kredytów.

  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje:
  • dane przekazane przez pracownika,
  • dane uzyskane w procesie rekrutacji,
  • dane związane z zatrudnieniem,
  • dane otrzymane od placówek medycyny pracy (jeżeli dotyczy),
  • dane dostarczone przez przełożonych lub inne osoby.

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów wykonania umowy o pracę, wypełnienia obowiązków prawnych oraz w uzasadnionym interesie administratora danych osobowych.
  Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji , wypełnienie zobowiązań pracodawcy oraz utrzymanie stosunku pracy.
  Przetwarzanie danych osobowych w Państwa CV, testach umiejętności, jak również wykorzystanie Państwa zdjęcia opiera się na Państwa zgodzie.
  Naszym uzasadnionym interesem jest Państwa identyfikacja za pomocą identyfikatora.

 4. Przechowywanie danych osobowych

  Przechowujemy następujące dane osobowe w Dziale Personalnym:
  • podstawowe dane osobowe pracownika przez okres zatrudnienia + 50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • dane kontaktowe pracownika przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • wykształcenie i szkolenia zawodowe pracownika: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • informacje dotyczące kursów i szkoleń ukończonych w trakcie zatrudnienia przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • dane dotyczące obowiązkowych badań lekarskich pracownika: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • dane przechowywane na potrzeby zarządzania zmianami w statusie zatrudnienia: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • dane dotyczące benefitów: okres zatrudnienia oraz rok w którym skończył się stosunek pracy i dodatkowo 3 lata dla celów roszczeń,
  • dane dotyczące wypadków w pracy, jakim uległ pracownik: 10 lat, zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • dane dotyczące wynagrodzenia: przez okres zatrudnienia +50 lat zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • historia zakupów dokonanych przez pracownika, w tym rabaty i kredyty: 1+5 lat, zgodnie z polskimi przepisami rachunkowymi,
  • zarządzanie czasem pracy, urlopy 3 lata, zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • raporty wydatków: 1+5 lat, zgodnie z polskimi przepisami rachunkowymi,
  • dane związane z procesami rekrutacyjnymi:
   • jeżeli zostali Państwo zatrudnieni okras zatrudnienia + 50 lat,
   • jeśli nie zostali Państwo zatrudnieni ale wyrazili Państwo zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji,
   • jeśli nie zostali Państwo zatrudnieni ale nie wyrazili Państwo zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

 5. Prawo do wycofania zgody

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili, przesyłając maila na adres rodo@onninen.com.
  Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przed cofnięciem zgody.

 6. Jakie prawa przysługują Państwu?

  Prawo dostępu do danych
  Mają Państwo prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych i otrzymania kopii Państwa danych, jakie przetwarzamy. Jeżeli nie przetwarzamy Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu również prawo do otrzymania potwierdzenia tego faktu.

  Prawo do skorygowania danych
  Przysługuje Państwu prawo do skorygowania lub uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niewystarczające dla celów przetwarzania danych osobowych.

  Prawo do usunięcia danych
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma żadnych podstaw prawnych do ich przechowywania.

  Prawo do wyrażenia sprzeciwu
  Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby uzasadnionych interesów administratora danych osobowych ze szczególnych powodów dotyczących Państwa.
  W każdym czasie mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  W razie zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe tylko przechowując je. Przysługuje Państwu prawo takiego żądania na przykład wtedy, gdy kwestionują Państwo poprawność danych, zgodność przetwarzania z prawem albo zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania a Państwa prośba jest jeszcze rozpatrywana.

  Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do otrzymania swoich danych osobowych oraz do przekazania ich innemu administratorowi.

 7. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

  Wszelkie wnioski o możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać na adres email: rodo@onninen.com albo wypełniając formularz dostępny w naszych sklepach i na stronie internetowej https://onninen.pl/kontakt.
  Przy składaniu wniosku może zaistnieć potrzeba potwierdzenia Państwa tożsamości.

 8. Informacje o odbiorcy danych osobowych

  Onninen jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe samodzielnie, ale współpracuje także z różnymi usługodawcami. Onninen stara się współpracować wyłącznie z najlepszymi kontrahentami i odpowiada za działania swoich usługodawców w zakresie przetwarzania danych osobowych. Do usługodawców tych należą m.in.:
  • dostawcy usług IT,
  • dostawcy usług HR,
  • dostawcy usług płatniczych,
  • dostawcy usług szkoleniowych,
  • dostawcy usług medycznych,
  • dostawcy usług wspierających dostawę świadczeń.

  Dane osobowe uważa się za przesłane poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego za pośrednictwem naszego partnera IT, gdyż istnieje możliwość dostępu do danych z Indii. Zawarliśmy się z naszym usługodawcą umowę powierzenia przetwarzani danych osobowych zgodną z zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Mogą Państwo znaleźć standardowe klauzule umowne na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087.

 9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Konieczność przekazania danych osobowych do Onninen

  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby móc rozpatrywać Państwa wniosek w procesie rekrutacji pracowników. Dane te obejmują dane osobowe uzyskane w trakcie wypełniania wniosków lub podczas rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto, abyśmy mogli wywiązywać się z naszych obowiązków jako pracodawcy, musimy przetwarzać wymagane dane osobowe.

 11. Informacja na temat zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

  W czasie zatrudnienia Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane w ramach profilowania lub zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.
  W procesie rekrutacji Państwa dane mogę być poddane zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu.

 12. Wykorzystanie danych osobowych do innych celów

  Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych dla żadnych innych celów niż te określone w niniejszym dokumencie. W przypadku zaistnienia nowych powodów przetwarzania danych osobowych  w późniejszym okresie, zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie, jak również o podstawach prawnych przetwarzania lub – w razie konieczności – poproszeni o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla nowego celu.

 13. Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

  Możemy gromadzić dane osobowe uzyskane także od Państwa przełożonych lub innych osób w ramach organizacji, a także dane osobowe otrzymane od placówek medycyny pracy (w stosownych przypadkach).

 14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Mogą Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw w ramach Grupy Kesko i Onninen Sp. z o.o. w związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej z Inspektorem. ochrony danych osobowych Kesko Oyj. i Onninen Sp. z o.o..

  Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:
  tietosuojavastaava@kesko.fi

  Adres:

  Tietosuojavastaava
  Kesko Oyj
  PL 1
  00016 Kesko
  Finlandia

 

 

Formularz zgłoszenia dostępu do danych osobowych

Prosimy o użycie poniższego formularza w przypadku, gdy Pan/Pani chce wykonać swoje prawa jako osoba, której dotyczą dane osobowe. Aby odpowiedzieć na Państwa żądanie, musimy zweryfikować Państwa tożsamość i uzyskać dodatkowe informacje. Prawa osoby, której dane dotyczą, zostały opisane na odwrocie formularza. Odpowiedź na Państwa żądanie prześlemy mailem w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Formulrz prosimy przesłać mailem na adres: rodo@onninen.com.

Pobierz formularz