Strategia zrównoważonego rozwoju grupy Kesko

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2022-24 wyznacza jasne cele dla całej grupy Kesko. Główne obszary, na których koncentrujemy uwagę to środowisko, zrównoważony łańcuch wartości, odpowiedzialność za ludzi oraz dobre zarządzanie. Efekty naszych działań rozprzestrzeniają się szeroko poza działalność biznesową i mają wpływ na całe społeczeństwo.

Wizja Onninen

Pragniemy wyznaczać trendy w standardach obsługi klienta.

Strategia Onninen

Środowisko

Szanujemy naszą planetę poprzez minimalizowanie negatywnych i maksymalizowanie pozytywnych wpływów naszej działalności na klimat i przyrodę. Wdrażamy, sprzedajemy i edukujemy społeczeństwo w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Dbamy o podnoszenie świadomości ekologicznej naszych klientów i dostawców i dążymy do  osiągnięcia neutralności węglowej i bezemisyjnego transportu.

Łańcuch wartości

Wspieramy zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości i pomagamy partnerom handlowym dokonywać zrównoważonych wyborów. Nasi klienci mają dostęp do najwyższej jakości produktów i usług, ponieważ regularnie audytujemy produkcję towarów bezpośrednio importowanych z krajów wysokiego ryzyka. Współpracujący z nami dostawcy również mogą korzystać z kompleksowego wsparcia w rozwoju ich działalności biznesowej.

Ludzie

Wspieramy dobrostan i sukcesy naszych pracowników tworząc bezpieczne środowisko pracy. Kreujemy przyjazną atmosferę do dzielenia się wiedzą i wdrażania innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Szanujemy różnorodność, dbamy o integrację i oferujemy równe szanse dla wszystkich pracowników. Działając w środowisku międzynarodowym realizujemy projekty z udziałem przedstawicieli różnych kultur i narodowości.

Dobre zarządzanie

Grupa Kesko prowadzi działalność w oparciu o kodeks postepowania i dobrych praktyk biznesowych „K Code of conduct”. W ramach umów handlowych i kontraktów wszyscy pracownicy, dostawcy, klienci i inni partnerzy handlowi są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w tym kodeksie. Dbamy o przejrzystość naszych działań i budujemy pozycję lidera w odpowiedzialny i etyczny sposób.

Więcej o strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kesko