Klasyfikacja reakcji na ogień rur i kształtek PVC oraz CPVC NIBCO

Dodano: 2021 1 26, Tue


Klasyfikacja „Reakcji na ogień” – Euroklasa wyrobu budowlanego

Klasyfikacja „Reakcji na ogień”, zwana Euroklasą wyrobu, charakteryzuje bezpieczeństwo pożarowe wyrobów budowlanych. Dostarcza ona informacji na temat zachowania się tych elementów pod wpływem ognia, określając ich zapalność, rozprzestrzenianie się ognia z ich udziałem, wydzielanie ciepła, powstawanie płonących kropel i wytwarzanie dymu. Wszystkie te zjawiska mają bardzo duże znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru, determinując jego dalszy przebieg.

Zasady klasyfikacji pod kątem reakcji na ogień oraz stosowane w niej znormalizowane metody badawcze są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Są one wyszczególnione i opisane w normie PN-EN 13501-1, będącej polską wersją europejskiej normy o tym samym numerze.

Zgodnie ze wspomnianą normą dla wyrobów budowlanych wyodrębniono 7 podstawowych klas reakcji na ogień, wskazujących, czy i w jaki sposób materiał przyczynia się do rozwoju pożaru. Są to klasy: A1, A2, B, C, D, E, F (od najwyższej A1 do najniższej F). Najbezpieczniejszym jest wyrób oznaczony klasą A1, a następnie A2 i B. Dodatkowo wprowadzono dwie klasy uzupełniające w zakresie wydzielania dymu (s1, s2 i s3) oraz w zakresie występowania płonących kropli/cząstek (d0, d1 i d2).

Sprawdź produkty z oferty NIBCO w sklepie Onninen

Klasyfikacja reakcji na ogień rur i kształtek PVC-U oraz PVC-C

Rury i złączki PVC-U NIBCO w zakresie reakcji na ogień otrzymały klasyfikację: B – s2, d0. Oznacza to, że właściwości ogniowe oceniono na klasę B, wydzielanie dymu na S2 i płonące krople d0. Raport klasyfikacyjny dla PVC-U NIBCO został wydany przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej na podstawie badań wyrobów przeprowadzonych w Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.

Rury i złączki PVC-C FlowGuard natomiast zostały zakwalifikowane do klasy B – s1, d0 Od PVC różnią się wydzielaniem dymu, ocenionym na s1. Klasyfikacji dokonał francuski Instytut Badawczy LNE (Laboratoire national de métrologie et d’essais), również w oparciu o badania.

Klasa B oznacza, że wyrób tylko w sposób bardzo ograniczony może się przyczyniać do rozwoju pożaru i według polskich przepisów jest niezapalny. W klasie tej nie występuje zjawisko rozgorzenia. W trakcie badania w skali naturalnej, nawet przy źródle ognia o mocy cieplnej 300 kW, wyrób należący do tej klasy nie emituje na tyle dużo energii, by doszło do rozgorzenia. Rozgorzenie (ang. flashover ) definiuje się jako gwałtowne przejście rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty.

Oznaczenie s1 oznacza niewielką ilość dymu wydzielanego pod wpływem pożaru, s2 natomiast daje informację o średniej emisji gazów ze spalania. Klasa uzupełniająca d0 mówi o tym, że systemy PVC-C oraz PVC-U nie wytwarzają płonących kropli lub cząsteczek mogących powodować rozprzestrzenianie się ognia i poparzenia.

Rury PCV marki NIBCO


Badania rekacji na ogień

Aby przyporządkować wyrób budowlany do jednej z klas reakcji na ogień, należy przeprowadzić szereg badań zgodnych z normami badawczymi, określonymi w normie klasyfikacyjnej PN- -EN 13501-1. Każda klasa wymaga innego zestawu badań odpowiadających różnym poziomom ekspozycji na ogień. Im wyższa klasa reakcji na ogień, tym bardziej surowe warunki badania, a kryteria do spełnienia bardziej restrykcyjne.

W przypadku rur i złączek PVC-C oraz PVC-U NIBCO w celu kwalifikacji do wyrobów klasy B konieczne było przeprowadzanie dwóch badań: zapalności od małego płomienia oraz testu SBI i osiągnięcie w nich ściśle wyznaczonych w normie rezultatów. Wyniki tych badań, zawierające konkretne wartości oraz wykresy parametrów kwalifikacyjnych każdej badanej próbki zostały zaprezentowane w raportach z badań oraz raportach kwalifikacyjnych reakcji na ogień, wydanych przez instytucje badawcze.

Badanie zapalności od małego płomienia regulowane normą PN-EN ISO 11925-2 polegało na przyłożeniu do powierzchni badanych sześciu reprezentatywnych próbek wyrobów znormalizowanego płomienia przez 30 s. Test SBI (ang. Single Burning Item Test ), regulowany normą EN 13823, jest swego rodzaju symulacją pożaru, do którego może dojść wewnątrz budynku. Badanie ocenia „potencjalny udział wyrobu w rozwoju pożaru, w sytuacji pożarowej symulującej pojedynczy płonący przedmiot usytuowany w narożu pomieszczenia i w pobliżu tego wyrobu”. Testy SBI PVC zostały wykonane dla 6 próbek. Każda próbka składała się z narożnika wykonanego z płyt GK, do którego została zamontowana instalacja z rur i złączek z odejściem na szerszej ściance. Tak przygotowane próbki zostały poddane działaniu ognia z palników w czasie 1260 sekund. W czasie badania obserwowano zachowanie elementów próbnych w czasie spalania (rozprzestrzenianie płomienia, występowanie spadających płonących cząstek i kropli) oraz automatycznie rejestrowano różnego rodzaju dane na urządzeniach pomiarowych, dotyczące wydzielonego ciepła i dymu.

Rezultaty powyższych badań przeprowadzonych przez dwa instytuty badawcze ITB oraz LME pozwoliły zaklasyfikować rury i złączki PVC-C oraz PVC-U NIBCO do wysokiej klasy reakcji na ogień: B-s1-d0 dla PVC-C oraz B-s2-d0 dla PVC-U. Klasa ta jest potwierdzeniem znakomitych właściwości ognioodporności systemów NIBCO i przekłada się na bezpieczeństwo pożarowe zarówno użytkownika, jak i samej budowli.

Sprawdź produkty z oferty NIBCO w sklepie Onninen