Mój Prąd 4.0

Dodano: poniedziałek, 30.01.2023


Trwa nabór wniosków do czwartej edycji programu Mój Prąd, czyli systemu dotacji dla osób wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Jakie warunki należy spełnić i ile można zyskać? Wszystkie szczegóły podajemy poniżej!

Farma słoneczno-wiatrowa, z panelami fotowoltaicznymi i wiatrakami

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania;

 • kto może się o nie ubiegać;

 • co powinien zawierać poprawnie przygotowany wniosek.

Mój Prąd 4.0 – wysokość dofinansowania

Po pierwsze i najważniejsze: ile można zyskać, ubiegając się o dofinansowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną? Maksymalna kwota to 31 tys. zł, ale składa się na nią kilka dopłat, których wypłata zależy od rodzaju i ilości zakupionych komponentów. Poszczególne sumy łączą się, ostatecznie dając wspomniane powyżej 31 tys. zł. A oto składowe dotacji:

 • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
 • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tys. zł.

Podsumowując: jeżeli zbudujemy instalację fotowoltaiczną w wariancie podstawowym, złożoną tylko z najniezbędniejszych komponentów, uzyskamy do 6 tys. zł. Wyposażając ją w regulatory ładowania, możemy liczyć na maks. 7 + 3 tys. zł, zestaw z magazynem energii to już nawet 7 + 3 + 16 tys. zł.

Mój Prąd 4.0 – dla kogo?

Farma słoneczna - panele fotowoltaiczne posadowione na gruncieCzwarta edycja programu Mój Prąd jest przeznaczona dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie wartościowym (net-billing) oraz tych osób rozliczających się w systemie ilościowym (net-metering), które do tej pory nie skorzystały z takiej formy dofinansowania. Przejście na wartościowy system rozliczeń jest przy tym warunkiem koniecznym skorzystania z dotacji, nawet jeżeli dołączyło się do sieci przed 1 kwietnia 2022 r.

Wszystkich, którzy uważają, że zmiana sposobu rozliczania wyprodukowanej i oddanej do sieci energii odbyła się ze stratą dla prosumentów, odsyłamy do lektury naszego artykułu: "Czy fotowoltaika dalej sie opłaca?" wyjaśniającego istotę tej zmiany. Łatwo się przekonać, że obawy o utratę opłacalności są płonne, zwłaszcza jeżeli zamierza się rozbudować instalację o magazyn energii.

Dopłaty dla użytkowników przechodzących z net-meteringu na net-billing kształtują się nieco inaczej, a konkretnie następująco:

 • dla mikroinstalacji PV, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku), nie więcej niż 3 tys. zł;
 • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
 • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
 • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

Dla osób, które złożyły wniosek tylko na mikroinstalacje PV, będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Sprawdź ofertę paneli fotowoltaicznych w hurtowni Onninen

Mój Prąd 4.0 – wniosek

Farma słonecznaA skoro już mowa o wnioskach… Nowy formularz obowiązuje od 15 grudnia 2022 r. (wnioski można było jednak składać już od połowy kwietnia), termin składania wniosków upływa z końcem marca 2023 (po przedłużeniu pierwotnego terminu, wyznaczonego na 22 grudnia 2022). Lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili na wypadek, gdyby konieczne okazało się wprowadzenie poprawek. Pula pieniędzy przewidzianych na realizację czwartej tury programu to też nie worek bez dna – w przypadku nadmiaru wniosków decydować będzie data złożenia, więc lepiej zrobić to przed innymi.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą: do 50% kosztów kwalifikowanych), wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Mój Prąd 4.0 – od kiedy?

Realizacja przyjętych i zatwierdzonych wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2023 r. W sam raz na rozpoczęcie sezonu słonecznego!

Mój Prąd 4.0 dla firm

Wszystkie powyższe informacje dotyczą osób fizycznych, czyli prywatnych użytkowników indywidualnych, produkujących energię na potrzeby własnych gospodarstw domowych z użyciem instalacji o mocy od 2 do 10 kWp. A co z firmami? Czy one również mogą liczyć na dofinansowanie do budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji fotowoltaicznej?

Pojemny magazyn energii elektrycznej i wiatrakiTak, aczkolwiek nie w ramach programu Mój Prąd – dla przedsiębiorców przewidziano bardziej kompleksowe rozwiązanie o nazwie Energia Plus, którego częścią jest dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Wśród rodzajów przedsięwzięć objętych programem Energia Plus wymieniono „realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie, dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych”. Zasady są oczywiście inne niż w przypadku użytkowników indywidualnych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 1 lutego 2023 r. do 13 grudnia 2024 r. (lub do wyczerpania przeznaczonych środków). Warto podkreślić, że wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), co jest korzystną formą, gdyż pozwala na ominięcie kolejki w urzędzie. Do wysłania wniosku należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i wybrać odpowiedni program priorytetowy.

Dofinansowanie z tego programu udzielane jest w formie pożyczki. Beneficjent w ramach programu może otrzymać pożyczkę w wysokości od 500 tys. do 500 mln zł, jednak nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych:

 • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
 • na warunkach rynkowch (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

Komercyjny magazyn energii elektrycznej

Przedsięwzięcia realizowane w formule „project finance” wymagają, aby beneficjent pokrył z własnych środków co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W ramach programu można uzyskać pożyczkę na czas nie przekraczający 15 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Istnieje również możliwość umorzenia części pożyczki w wysokości do 10% wypłaconej kwoty, pod warunkiem, że wartość ta nie przekracza kwoty 1 mln zł.

Każdy wniosek złożony w ramach programu priorytetowego Energia Plus podlega ocenie według następujących kryteriów:

 • dostępu – związanych ze spełnieniem ogólnych wytycznych (formalności);
 • jakościowych (punktowych i dopuszczających) – związanych ze stopniem realizacji celów ekologicznych;
 • horyzontalnych (fakultatywnych) – związanych z korzyściami ekologicznymi w szerszej perspektywie.

Minimalny poziom wymagany dla pozytywnej oceny wniosku wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów. Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów (0 pkt) skutkuje odrzuceniem wniosku.

Środki, które można uzyskać decydując się na inwestycję w fotowoltaikę, są niebagatelne. Oferowane kwoty z pewnością ułatwiają podjęcie decyzji, czyniąc ją mniej odczuwalną dla domowego czy firmowego budżetu. Postawienie na energię elektryczną ze słońca i tak z czasem się zwróci i zacznie na siebie zarabiać, ale im szybciej tak się stanie, tym lepiej, prawda?

Sprawdź ofertę magazynów energii w hurtowni Onninen

Panele fotowoltaiczne 500 W
Panele pv
Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika