Nowe obowiązki inwestora instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 KW

Dodano: sobota, 14.11.2020


Instalacja fotowoltaiczna – nowe obowiązki inwestora

Wchodząca w życie dnia 19.09.2020 r. zmiana ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) wprowadza nowe obowiązki dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW.

W art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu mikroinstalacji (instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW), której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Jest to zmiana dość istotna, ponieważ do momentu nowelizacji prawa budowlanego budowa mikroinstalacji nie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, w związku z czym projekt instalacji sprowadzał się jedynie do schematu instalacji, służącego do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego w celu przyłączenia instalacji i założenia licznika „dwukierunkowego”.

O ile obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia nadal nie został wprowadzony, o tyle niezbędnym jest dla ww. instalacji opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot uzgodnienia. Ustawa, poza koniecznością uzgodnienia projektu w art. 56 ust. 1a, nakłada obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania.

mgr inż. Jan Makowski
Regionalny Doradca Techniczny – Projektant DDT Onninen

Projekt mikroinstalacji PV

W celu uzyskania przedmiotowego uzgodnienia niezbędne jest wprowadzenie do projektu mikroinstalacji następujących wymagań, przywołanych w Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk autorstwa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej:

 • konieczności wykonania połączeń przewodów DC za pomocą szybkozłączek (np. złączy MC4) tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem liczby połączeń przewodów po stronie DC,
 • prowadzenie przewodów DC, o ile to możliwe, w metalowych kanałach kablowych z jednoczesną koniecznością eliminacji ostrych krawędzi,
 • układanie przewodów w odległości min. 10 cm od powierzchni dachów, pokrytych materiałem palnym,
 • wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przyłączenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy głównym wyłączniku zasilania obiektu,
 • oznakowanie tras kablowych dla przewodów DC poprzez umieszczenie informacji: „Niebezpieczeństwo – wysokie napięcie DC w ciągu dnia obecne po wyłączeniu instalacji”,
 • konieczność uszczelnienia przejść przewodów przez ściany/stropy oddzielenia pożarowego materiałami ogdnioodpornymi o odporności ogniowej nie mniejszej niż ściana/ strop oddzielenia pożarowego,
 • konieczność wykonania pomiarów powykonawczych, w tym rezystancji izolacji (pomiędzy biegunem dodatnim a ziemią oraz biegunem ujemnym a ziemią – po stronie DC oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ochronnymi – po stronie AC),
 • zapewnienie właściwych momentów dokręcania złączek oraz stosowanie dedykowanych narzędzi.

Dla budynków, w których wyodrębnione są strefy pożarowe:

 • montaż falowników PV poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie (np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),
 • zabezpieczenie przewodów strony DC pozostających pod napięciem w przypadku wyłączenia falownika poprzez obudowę o odporności ogniowej zapewniającej wydzielenie w strefie lub użycie kabli o odporności ogniowej oraz dla zasilania urządzeń, służących zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • wprowadzeniu oznakowania informującego o obecności instalacji PV również przy przycisku PWP,
 • wprowadzenie zapisu w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dotyczącego instalacji PV,
 • zachowania odległości modułów PV od ścian oddzielenia ppoż.

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP

Nowelizacja ustawy nie wskazuje formy dokumentu, służącego do zawiadomienia służb PSP, o którym mowa w art. 56 ust. 1a. W przywołanym wyżej Fotowoltaicznym Dekalogu Dobrych Praktyk przedstawiono propozycję karty zgłoszenia instalacji, na której powinny się znaleźć m.in. następujące informacje:

 • lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
 • lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera),
 • trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),
 • lokalizacja rozłącznika DC.

promocja 500plus

Panele fotowoltaiczne 500 W
Panele pv