Parametry opraw oświetleniowych LED firmy PXF LIGHTING

Dodano: środa, 25.11.2020


PXF Lighting to polski producent opraw i systemów oświetleniowych dostarczający na rynek europejski nowoczesne rozwiązania z zakresu techniki świetlnej. W tym artykule prezentujemy najważniejsze parametry techniczne opraw oświetleniowych LED firmy PXF Lighting wraz z ich omówieniem.

Parametry opraw oświetleniowych LED firmy PXF LIGHTING

W tym artykule przeczytasz o:

kluczowych parametrach technicznych opraw oświetleniowych LED firmy PXF Lighting. Omówimy: trwałość eksploatacyjną diod LED, spadek strumienia świetlnego w czasie, degradację i żywotność diod, a także elipsy MacAdama, SDCM, LLMF oraz binowanie.

Czego szukasz?

Sprawdź produkty PXF Lighting w hurtowni Onninen

Trwałość eksploatacyjna diod LED

Trwałość eksploatacyjna diod LED jest jednym z najistotniejszych parametrów technicznych determinujących rzeczywisty czas eksploatacji. Trwałość eksploatacyjną diod LED określa się zapisem: L80 B10 >50 000 h, co oznacza, że: w czasie 50 000 godzin eksploatacji oprawy oświetleniowej, strumień świetlny nie będzie niższy niż na poziomie 80% wartości początkowej, a liczba diod, które będą emitować strumień świetlny poniżej wartości 80%, nie przekroczy 10% wszystkich diod z badanej serii produkcyjnej.

Spadek strumienia świetlnego w czasie

Spadek strumienia świetlnego w czasie jest parametrem diod LED, który opisuje zmianę strumienia świetlnego w trakcie eksploatacji oprawy oświetleniowej. W miarę upływu czasu pracy natężenie strumienia świetlnego diod LED ulega zmniejszeniu. Skala tego zjawiska zależy od klasy zastosowanych czipów.

Parametr trwałości diod LED opisywany przez PXF Lighting przedstawiany jest poziomem 90% lub 80% wartości nominalnej. Stosowane oznaczenie to odpowiednio L90 i L80. Spadek strumienia świetlnego w czasie jest ściśle związany z parametrem określanym jako żywotność diody LED.

Żywotność diod LED

Żywotność diody LED jest parametrem opisującym czas eksploatacji, po upływie którego nastąpi spadek strumienia świetlnego (współczynnik L) oraz stopień degradacji (współczynnik B). Żywotność diody LED jest zatem parametrem technicznym bezpośrednio powiązanym ze spadkiem strumienia świetlnego w czasie oraz z degradacją diod LED.

Standardowym punktem odniesienia jest czas eksploatacji wynoszący 50 000h. Do tego okresu przypisane są współczynniki L oraz B. Rozszerzony opis czasu eksploatacji może obejmować okres wynoszący np.: 80 000h. Wówczas współczynniki przyjmować będą niższą wartość w porównaniu z opisem standardowym, np.: L60 B20 > 80 000 h.

Sprawdź produkty PXF Lighting w hurtowni Onninen

Degradacja diod LED

Degradacja diody LED stanowi parametr diod LED opisujący liczbę czipów, które po danym okresie eksploatacji będą emitowały strumień świetlny niższy od strumienia wskazanego przez współczynnik spadku strumienia L.

Innymi słowy: degradacja jest parametrem zestawu diod LED, który opisuje liczność czipów o strumieniu niższym od L w danym czasie eksploatacji.

Elipsy MacAdama i SDCM

Elipsa MacAdama to obszar eliptyczny umieszczony na diagramie chromatyczności CIE. Obszar wskazywany przez diagram obejmuje rozbieżności barwy nierozróżnialne dla ludzkiego oka w porównaniu do barwy wewnątrz elipsy. SDCM (ang. Standard Deviation Colour Matching) to standardowe odchylenie dopasowania barw. Parametr SDCM określa dopasowanie barwy światła na podstawie elipsy MacAdama. SDCM definiowane jest jako zakres elipsy wokół ciała doskonale czarnego, a im mniejsza krotność elipsy, tym większa spójność barwy światła.W oświetleniu wewnętrznym najczęściej stosowana jest wartość SDCM 3. Określana 3-krotną elipsą MacAdama, zapewnia wysoce akceptowalny poziom spójności barwy światła przy zachowaniu korzystnego stosunku jakości do ceny.

Elipsy MacAdam

Sprawdź produkty PXF Lighting w hurtowni Onninen

LLMF

LLMF (ang. Lamp Lumen Maintenance Factor) to poziom strumienia początkowego po czasie 60 000 h. Parametr określa procentową wartość strumienia świetlnego diody LED po upływie 60 000 godzin eksploatacji. Inaczej LLMF określane jest jako współczynnik utrzymania strumienia świetlnego przez źródło światła. 

Binowanie diod LED

Binowanie jest zautomatyzowanym procesem polegającym na sortowaniu oraz grupowaniu wyprodukowanych diod LED na podstawie ustalonego zestawu parametrów technicznych. Kryteriami sortowania i grupowania diod LED są najczęściej ich: jasność, barwa, współczynnik oddawania barw, a także napięcie znamionowe. Diody LED o konkretnych zestawach parametrów, które przeszły proces binowania, umieszcza się w jednej rolce do automatu SMD.

Binowanie diod LED

Sprawdź produkty PXF Lighting w hurtowni Onninen

Oświetlenie led
Oświetlenie salonu