Szkolenia G1, G2, G3 - zdobądź uprawnienia w jeden dzień

Dodano: 2020 9 10, Thu


Szkolenia SEP - G1, G2, G3 - 2020

G1, G2, G3 - szkolenia + egzaminy na uprawnienia
dla elektryków i hydraulików w oddziałach Onninen

Szanowni Państwo, z uwagi na panującą pandemie wprowadzamy nowy harmonogram szkoleń połączonych z egzaminami sprawdzającymi kwalifikacje, prowadzonych w systemie online (zaocznym):

 • Osoby przystępujące do egzaminów powinny dysponować telefonem komórkowym lub osobistym komputerem wyposażonym w kamerkę, posiadającym łączność z internetem oraz z zainstalowanym, bezpłatnym programem Skype`a.
 • Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu, po uprzednim wybraniu z załączonego harmonogramu dnia i godziny planowanego egzaminu, proszone są o zgłoszenie do egzaminu za pośrednictwem zamieszczonego w dalszej treści, formularza zgłoszeniowego
 • Komisja nawiąże z każdą osobą zgłaszającą się do egzaminu, kontakt telefoniczny podczas którego zostanie ustalony:
  • zakres oczekiwanych uprawnień zawodowych
  • tytuły proponowanych/wymaganych poradników branżowych (treść poszczególnych poradników znajduje si na stronie www.tge.org.pl)
  • wysokość kosztów, warunki płatności oraz termin egzaminów.

Po dokonaniu odpowiedniej wpłaty na konto Komisji, Komisja wysyła na adres zainteresowanego komplet poradników, zawierających zestaw informacji wymaganych podczas egzaminów dla danej specjalizacji. Zakres egzaminu pokrywa się w ogólnych zarysach z treścią przekazanych poradników. Świadectwa kwalifikacyjne są wysyłane na wskazany adres w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.

Szkolenie i egzamin prowadzą członkowie Towarzystwa Gospodarki Energetycznej, informacje dotyczące zawodowego doświadczenia członków Komisji ujęto na stronie www.tge.org.pl 

Komisja działająca dla Onninen przekazuje wymaganą wiedzę w formie profesjonalnych poradników, dostarczanych z odpowiednim wyprzedzeniem, przed każdym egzaminem. Dla każdej osoby zdającej egzamin oferujemy również poradnictwo z zakresu prawa budowlanego i przepisów BHP przez okres pięciu lat, liczonych od daty zdania egzaminu. Pytania należy kierować na adres biuro@tge.org.pl lub telefonicznie pod numerem 500 297 173.

 Szczegóły dotyczące zakresu i przebiegu egzaminów, oraz treści poszczególnych poradników podane są na stronie Towarzystwa Gospodarki Energetycznej tge.org.pl oraz u organizatora biuro@tge.org.pl. Dla wszystkich osób przystępujących do egzaminów są prowadzone porady techniczne z zakresu wykonawstwa, pomiarów i eksploatacji urządzeń elektrycznych, ogrzewczych i gazowych.

Cennik szkoleń

Sprawdzanie kwalifikacji odbędzie się przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki

  G‐1 G‐2 G‐3
W ramach szkolenia: elektryczna ciepło, wentylacja, klimatyzacja gazowa
 • Informacja dotycząca aktualnego stanu prawa budowlanego
 • Poradnik zawierający aktualne przepisy BHP – ZAGADNIENIA OGÓLNE
 • Sprawdzenie kwalifikacji
280 zł - 2021 rok 280 zł - 2021 rok 280 zł - 2021 rok
Jeden dowolnie wybrany poradnik branżowy z przepisami budowlanymi z zakresu wymaganych uprawnień
(zakup obowiązkowy)
70 zł 70 zł 70 zł
Poradniki prac kontrolno‐pomiarowych.
Dotyczy wyłącznie osób ubiegających o prawo wykonywania pomiarów odbiorowych i okresowych badań stanu technicznego urządzeń i instalacji
100 zł 100 zł 100 zł

Urzędowa cena uzyskania jednego świadectwa kwalifikacyjnego typu E (eksploatacja) lub typu D (dozór)
to 280 zł w 2021 r. (10% minimalnego wynagrodzenia).
W ramach tej kwoty oprócz egzaminu oferujemy obszerną informację na temat obowiązującego prawa budowlanego oraz poradnik „Zagadnienia ogólne”.
Do tej kwoty należy doliczyć koszt 70 zł za jeden dowolnie wybrany poradnik branżowy (zakup obowiązkowy).

Jeżeli zdający ubiega się o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych wnosi dodatkową opłatę w wysokości 100 zł
oraz otrzymuje poradnik zawierający sposób wykonywania pomiarów i związanych z nimi protokołów.
Egzaminy z zakresu Eksploatacji i Dozoru są to dwa różne egzaminy wymagające odrębnych opłat.

Poradniki:

Każda osoba przystępująca do egzaminu może nabyć dowolną ilość poradników branżowych związanych z tematyką egzaminu.

Dostępne poradniki z grupy G1

 • Instalacje elektryczne do 1 kV
 • Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
 • Instalacje przeciwwybuchowe

Dostępne poradniki z grupy G2

 • Kotły na paliwa stałe płynne i gazowe DO 2 MW
 • Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Dostępne poradniki z grupy G3

 • Przyłącza gazowe
 • Urządzenia i instalacje gazu ziemnego o ciśnieniu do 5 KPA
 • Instalacje gazu płynnego LPG

Dostępne poradniki prac kontrolno‐pomiarowych

 • Prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • Prace kontrolno pomiarowe kotłów grzewczych, instalacji ogrzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie przyłączy oraz instalacji gazowych GZ oraz LPG

 Egzaminy przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna nr 662 Urzędu Regulacji Energetyki, powołana przy Towarzystwie Gospodarki Energetycznej.
Dane dotyczące Komisji są na stronie www.tge.org.pl. Ewentualne pytania dotyczące egzaminów kierować ma adres biuro@tge.org.pl.
Szczegóły spotkań u opiekuna z ramienia Onninen lub u kierownika oddziału.

Ewentualne wątpliwości prosimy konsultować z Ryszardem Koźmianem tel. 500 297 173 lub ryszard.kozmian@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zgłoszenia na szkolenie.