F-gazy to często używany skrót od określenia „fluorowane gazy cieplarniane” czyli: wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i inne gazy cieplarniane zawierające fluor. W grupie tych produktów znajdują się urządzenia niehermetycznie zamknięte (to takie, w których należy uzupełnić czynnik chłodniczy). 

Bez przekazania stosownego oświadczenia, nie ma możliwości zakupu produktów objętych ustawą f-gazy (niehermetycznie zamkniętych). Możliwe jest jedynie wysłanie zapytania ofertowego do opiekuna.

Przed dokonaniem zakupu należy złożyć jedno z oświadczeń:

 • Oświadczenie, że jest się podmiotem certyfikowanym - certyfikat wydany przez UDT i uprawniający do montowania urządzeń niehermetycznie zamkniętych.
  Pobierz oświadczenie
 • Oświadczenie, że kupowane urządzenie będzie sprzedawane dalej bez montażu - dalsza odsprzedaż.
  Pobierz oświadczenie
 • Oświadczenie, że jest się końcowym nabywcą urządzeń niehermetycznie zamkniętych i ma podpisaną umowę na montaż z certyfikowanym instalatorem/przedsiębiorcą.
  Pobierz oświadczenie
  Pobierz kopię umowy z instalatorem

Oświadczenie należy wypełnić:

 • Tylko raz - dot. podmiotów certyfikowanych oraz dalszej odsprzedaży.
 • Wielokrotnie - przy każdym zakupie - dot. końcowego nabywcy.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przekazać opiekunowi handlowemu. Opiekun po wprowadzeniu do systemu nadaje "uprawnienia" (możliwość zakupu produktów objętych ustawą f-gazy NH) klientowi.